Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 41

6.  Висновки з виводами по роботі.

9.6 Контрольні питання

1.  Вкажіть сутність різниці властивостей матеріалів монокристалічної, полікристалічної та аморфної структури.

2.  Чи мають матеріали з аморфною структурою точку плавлення?

3.  У чому сутність поліморфізму?

4.  Які дефекти кристалічних структур матеріалів ви знаєте? Як ці дефекти відображаються на якостях матеріалів?

5.  Що таке сплав?

6.  Які типи сплавів ви знаєте?

7.  Що таке фаза в сплаві?

8.  Які типи твердих розчинів створів ви знаєте?

9.  Які тверді розчини називаються упорядкованими й які якості надає сплавам упорядкованість?

10.  Які сплави називають безперервними, які – обмеженими? Вкажіть відмінність в їхніх властивостях?

11.  Як побудувати діаграму плавкості?

12.  Як побудувати фазову діаграму станів?

13.  Поясніть властивості матеріалу фазових діаграм безперервного, евтектичного, бінарного сплавів типу хімічного з’єднання.  

14.  Перерахуйте закономірності М.С. Курнакова по зв’язку фазових діаграм станів із властивостями матеріалів-сплавів.

15.  Які розрахунки проводять по фазовим діаграмам станів?


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Материаловедение: Учебник для вузов / Б. Н. Арзамасов, В. И. Макарова, Г. Г. Мухин и др.; Под общ. Ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина, - 6-е изд., стереотип. – М.; Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004, - 648 с.; ил.

2. Ш. Невлюдов, І. О. Яшков, О.В. Яшков, Матеріали й основи технології біотехнічних і медичних апаратів та систем, ч. 1, Х., Хнуре., 2005. - 340с.

3. Невлюдов    И.Ш.,    Материалы    электронных    аппаратов,    ч.1, -Киев, 1996.-140с.

4. Мозберг Р.К., Материаловедение. Учебное пособие, - М., Выс­шая школа, 1991.-448 с.

5. Богородицкий Н.П., Пасынков В.В., Тарасов В.М., Электротех­нические материалы. - Л., Энергия, 1985.-304с.

6. Пасынков В.В., Сорокин В.С., Материалы электронной техники, - М., Высшая школа, 1986.-377с.

7. Пасинков В. В. Материали электронной техники, - М.: Висшая шк., 1980. - 406 с.

8. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П., Материаловедение. - М.: Маши­ностроение, 1990.-528 с.

9. Конструкционные и электротехнические материалы. /Под ре­дакцией В.А. Филипова, - М., Высшая школа, 1990.-256с.

10. Материалы микроэлектронной техники. Под редакцией В.М. Андреева, - М., Радио и связь, 1989.-352е.

Навчальне видання

Методичні  вказівки

до  лабораторних робіт студентів

з  дисципліни " Матеріали мехатронних пристроїв "

для студентів напрямку підготовки 0914 – “ Ком’пютеризовані системи,

автоматика та управління ” усіх форм навчання

Упорядники:      Костюк Олена Геннадіївна

                 Алексєєв  Валерій Олександрович                        

Аллахверанов Рафаїл Юсіфович

         Відповідальний випусковий      І.Ш. Невлюдов

Редактор     

Комп’ютерна верстка     

План 2006, поз.  .

Підп. до друку      .   .04.  Формат    Умов. друк. арк.

Облік. вид. арк.           Тираж 75 прим. Зам. №             Ціна договірна

ХНУРЕ,  61166  Харків, просп. Леніна, 14.

Надруковано в учбово-виробничому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ.

ХНУРЕ, 61166  Харків, просп. Леніна, 14