Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 5

1.4 Порядок виконання роботи і методичні вказівки з її виконання

Порядок виконання роботи:

1)  зняти захисний кожух 3;

2) установити заданий комплект електродів;

3)  привести до стиковки електроди один з одним (при досліді газоподібного діелектрика);

4) установити мікрометр на нуль;

5)  при випробовуванні газоподібного діелектрика розвести мікрометром електроди на задану максимальну відстань. Категорично забороняється включати установки при замкнутих електродах!

6)  при випробовуванні твердого діелектрика затиснути без зайвого тиску діелектрик електродами мікрометричним гвинтом. Зняти показники товщини діелектрика мікрометричним гвинтом;

7)  рідкий діелектрик налити в спеціальну ванночку і покласти в нього електроди;

8)  при зміні температурної залежності Епp включити нагрівач і, вимірюючи температуру зразка за допомогою термопари 7, довести її до заданої величини;

8) установити на місце після завершення підготовки вимірювань захисний кожух.

Після установки комплекту електродів і захисного кожуха провірити всі з’єднання схеми і включити установку тумблером "МЕРЕЖА". Через 15 хвилин після включення установка готова до роботи. Висока напруга може бути подана на зразок натисканням кнопки "ВИСОКЕ". Величину U плавно підняти ручкою "РЕГУЛЮВАННЯ" на передній панелі ПІУ (з швидкістю 0,1 кВ/с), регулюючи зміни за шкалою вольтметра. При досягненні величини відбувається Uпp пробій, який відзначається виникненням іскри, після чого напруга швидко падає. Тому реєструється і заноситься в таблицю максимальне відхилення стрілки вольтметра в момент пробою. Після пробою необхідно натиснути кнопку "СКИДАННЯ" і замінити зразок.

Змінити пробивну напругу між електродами, відокремлених один від одного повітряним або рідким проміжком h, як функцію величини цього проміжку. Значення h змінювати в межах від0,3 до 1,5 (0.3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5 мм).

Використовувати не менше двох електродів різної форми.

Зняти залежність пробивної напруги твердих діелектриків від їхньої товщини. Товщину зразка вимірювати мікрометричною скобою не менше ніж у трьох-чотирьох точках і вирахувати середнє значення. Для зразка даної товщини отримати не менше трьох значень пробивної напруги.

1.5 Зміст звіту

Звіт повинен вміщати:

-  титульну сторінку;

-  мету роботи;

-  теоретичну частину;

-  експериментальну частину;

-  висновок.

У теоретичній частині приводяться поняття й основні властивості об’єкта дослідження. В експериментальній частині приводяться:

а)  результати розрахунку електричної міцності (МВ/м) за формулою (1.1) і вирахуваного для кожного зразка середнього значення Епp (для кожної температури провести не менше п’яти вимірів і вирахувати середнє значення Епp);

б) графік залежності Vпp=f(h) і Eпp=f(h);

в)  таблиця результатів вимірів і розрахунків;

г)  аналіз досліджуваних даних.

Звіт оформляється у відповідності з вимогами ДСТУ 3008-95.

1.6 Контрольні запитання і завдання

1. Що таке пробивна напруга й електрична міцність?

2.  Поясніть механізм пробою газоподібних діелектриків.

3.  Поясніть залежність Vпp і Епp від тиску газу Р, частоти прикладеної напруги f, температури Т°, відстані між електродами h і форми електродів.

4.  Поясніть залежність Епp і Vпp твердих діелектриків від товщини зразка і його температури.

5.  Поясніть механізм пробою твердих діелектриків.

6.  Назвіть типічні значення Епp для різних газоподібних і твердих діелектриків.

8. Поясніть різницю в характері пробою при різних механізмах пробою.

9. Перерахуйте й опишіть механізми перекиду електричним полем електронів у твердому діелектрику із валентної зони в зону прохідності.