Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 22

 Таблиця 5.3 – Отримані дані

5.5Змістзвіту

Звіт про виконання роботи повинен містити:

а) назву й мету роботи;

б) програму дослідження й теоретичну її обумовленість;

в)   результати експериментальних досліджень (табл. 5.2 і табл. 5.3);

г) графіки залежності Іф/ Іф макс, % від довжини хвилі , мкм (спектральні характеристики для зразків 1 і 2);

д) графіки залежності L, від Е, лк (фототоку від освітлення люкс-амперної, світлової характеристик для зразків 1 і 2);

е) висновки роботи;

ж) перерахування посилань.

5.6 Контрольнізапитання і завдання

1.  Дати визначення напівпровіднику.

2.  Дати визначення основним, неосновним носіям заряду.

3.  Яке явище називається фототоком провідника?

4.  Дати визначення простих і складних напівпровідників.

5. Яка характеристика фоторезистора називається спектральною? Що вона характеризує? Чим пояснюється поява на ній максимуму фототоку?

6. Яка характеристика фоторезистора називається світловою? Що вона характеризує? Чому зі збільшенням освітлення фототок збільшується?

7.  Який ток фоторезистора називається темповим, чим він обумовлений?

8.  Які напівпровідники називаються приватними, які домішковими?

9. Поясніть роль домішок у напівпровідниках.

          10. Назвіть сферу вживання напівпровідникових матеріалів і виробництво ЕА.

6  ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

МЕТАЛЕВИХ ПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ

ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ВИРОБНИЦТВІ

ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

6.1 Мета роботи

Дослідження впливу температури на електропровідність металів і металічних провідникових матеріалів, які використовуються у виробах мехатроніки.

6.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

При підготовці до лабораторної роботи студент повинен, використовуючи літературу [6, с. 27…88, 7, с. 231…293] і конспект лекцій, вивчити:

− особливості застосування металічних матеріалів у виробництві деталей ЕА;

− природу електропровідності металів і їх електричні властивості;

− природу теплопровідності металів і їх теплофізичні властивості;

− основні електричні властивості матеріалів;

− методи визначення електричних і теплофізичних параметрів.

У результаті підготовки повинна бути розроблена і дана викладачу програма дослідження.

Сутність завдання. Металами називаються речовини, які мають у звичайних умовах високу електропровідність (106, 10, Ом2 * см, яка зменшується з підвищенням температури) і теплопровідність, ковкість, «металічний» блиск; непрозорість на видній ділянці оптичного спектру та ін.

Ці властивості обумовлені наявністю в їх кристалічній решітці великої кількості (10-10 в 1 см) не пов’язаних із атомними ядрами рухомих електронів провідності.

Металічними властивостями володіють більше 80 хімічних елементів і велика кількість металічних сплавів, які об’єднані загальним поняттям – металічні матеріали.

Всі металічні матеріали, як матеріали взагалі, характеризуються фізико-хімічними і споживчими властивостями. Фізико-хімічні, в свою чергу, діляться на функціональні і технологічні.

Функціональними називаються властивості, які визначають здатність матеріалу, будучи перетвореними в деталь, виконувати свої службові (функціональні) обов’язки. Разом із іншими (механічними, хімічними, оптичними, теплофізичними) до них відносяться також і електричні.