Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали мехатронних пристроїв", страница 3

ВСТУП

Задачею вищої школи є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних задовольняти вимогам виробництва й вміючих чітко і швидко проводити наукові ідеї від зародження до широкого застосування на практиці. Для цього студентам надається науково-теоретична інформація в різних її видах і формі. Однією з форм вивчення дисципліни є лабораторні роботи, як один з методів придбання практичних навичок при вирішенні технічних задач.

Метою лабораторних робіт є:

− наглядне відображення тем та розділів лекційної частини;

– звільнення лекційної частини від детального розгляду деяких її розділів;

– прищеплювання студентам практичних навичок при рішенні визначених науково-теоретичних задач;

– поглиблення і закріплення теоретичних основ дисципліни, що читається.

Структура і тематика занять викладені з урахуванням логічного зв'язку і послідовності відповідно до робочої програми дисципліни «Основи матеріалознавства і матеріали ЕА».

У результаті проведення практичних занять студенти повинні знати:

– побудову та структуру матеріалів,

– фізико-хімічне підґрунтя властивостей матеріалів у взаємозв'язку зі складом, структурою та технологією одержання, їх класифікацію;

– основні вимоги стандартів на матеріали та їх асортимент;

– можливості і шляхи реалізації теоретичних знань на практиці;

– методи і технічні засоби (у тому числі засобу обчислювальної техніки), що можуть бути використані при вирішенні професійно-орієнтованих і науково-дослідних задач;

уміти:

– проводити експериментальні дослідження властивостей матеріалів і аналізувати получені данні;

– вирішувати конкретні задачі в галузі матеріалознавства, вибору матеріалів конструкцій деталей електронних апаратів (ЕА) при конструкторських розробках і проектуванні технологічних процесів (ТП) їх виготовлення;

– погоджувати наукові проблеми з технічними досягненнями в галузі матеріалознавства і технічних досягнень при одержанні матеріалів з необхідними властивостями.

Вимоги з дотримання правил техніки безпеки під час навчальних і дослідницьких робіт:

1.Вимоги техніки безпеки перед початком робіт.

1.1 Перед початком робіт з електро та радіо апаратурою, окремими блоками чи елементами схеми необхідно вивчити технічну документацію на цю апаратуру. Особливо ретельно слід ознайомитися з ланцюгами та деталями, котрі в процесі роботи будуть знаходитися під небезпечною напругою.

1.2 Перед початком робіт з електроприладами необхідно перевірити стан підвідних дротів, їх ізоляцію, відсутність обриву заземлюючого дроту.

2. Вимоги техніки безпеки під час проведення робіт.

2.1 Вмикати апаратуру, блоки в мережу необхідно з дозволу викладача, після попередньої перевірки правильності і надійності підключення зєднувальних дротів до приладів чи зібраної схеми, зеземлення/занулення/обладнання.

2.2  Налаштування в блоках та зібраних схемах, що знаходяться під напругою необхідно проводити однією рукою. Щоб уникнути попадання напруги не дозволяється торкатися іншою рукою до корпусу обладнання чи землі.

2.3 При користуванні вимірювальними приладами, забороняється торкатися неізольованих частин вилок, штекерів. 


1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МІЦНОСТІ

ДІЕЛЕКТРИКІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ У ВИРОБНИЦТВІ

ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

1.1 Мета роботи

Ознайомлення з явищем пробиття газоподібних, рідких і твердих діелектриків, вивчення методики визначення їх електричної міцності.

Дослідження залежності електричної міцності від різних факторів, хімічної природи діелектрика, його геометричної форми (товщини або відстані між електродами), форми електродів і температури досліджуваного зразка.

1.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен: