Вплив самооцінки на рівень успішність студентів

Страницы работы

Содержание работы

Надпись: Міністерство  освіти та науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра психології

Курсова робота

на тему:

Вплив самооцінки на рівень успішність студентів

Виконав студент II курсу

історико-соціологічного факультету групи ПА-21

Климчук Володимир

Науковий керівник:

 
 

Надпись: Рівне 2003

 


План

Вступ ……………………….….…………………………………...3-4

Розділ 1. Теоретичне обгрунтування проблеми самооцінки……………………………….…………………………5-21

1.1  Психологічні аспекти категорії самооцінювання в психології………………………..………………………..………..5-16

1.2  Психологічні механізми формування самооцінки особистості……………………………………………..………...17-19

1.3 Зв’язок  самооцінки з успішністю в навчанні…..…….…20-21

Розділ 2. Експериментальне дослідження……………….…22-32

1.1 Опис методик…………………………….…..……………...22-25

1.2 Експериментальне дослідження самооцінки студентів…………………………….……….………………………26

1.3 Аналіз і узагальнення результатів……………………….27-32

Висновки …………………………………………………….……...33

Література …………………….……………………………….…34-35

Додаток №1………………………………………………….……36-37

Додаток №2……………………………………………………..….38

Додаток №3…………………………………………………………39

Додаток №4…………………………………………………………40

Вступ

У вступі до однієї з опрацьованих мною книг, яка була видана в 1977 році, вказується на те, що самосвідомість відноситься до малодослідженого комплексу проблем, які стосуються внутрішньої активності особистості. Чи актуальна нині, більш ніж через 25 років, подальша розробка цього малорозкритого аспекту психології особистості? Я вважаю, що так, адже саме по собі це питання є досить складним і викликає навколо себе багато суперечок і дискусій, які пов’язані з суперечливістю наявної інформації і поглядів деяких відомих психологів на дану проблему. Крім того, самосвідомість є об’єктом дослідження таких наук як філософія, соціологія, етика і психологія. Кожна з них має власну методологію і підходи до розробки даної проблеми, тому дані, отримані в результаті досліджень, інколи є суперечливими. Незважаючи на це, дане дослідження не буде виходити за рамки психологічного аналізу самосвідомості. Адже саме в контексті самосвідомості ми плануємо розглянути такий її аспект як самооцінка особистості.

Вченими було доведено, що самооцінка має великий вплив на різні сфери життя людини і проявляється в знанні нею своїх можливостей, особистісних якостей, власних слабких і сильних сторін, які безпосередньо проявляються в практичній діяльності і контактах з іншими людьми. Тому знаючи, що особистості з низькою самооцінкою не впевнені в собі, малоініціативні, болісно ставляться до критики, мають проблеми з поведінкою, легко піддаються тиску і маніпулюванню з боку інших, прагнуть працювати над легкими завданнями, які можуть успішно виконувати, можна висловити думку, що ці наявні в них якості не дозволять їм повністю самореалізуватись в навчанні. Одже їхня успішність має бути нижчою ніж у студентів з адекватною самооцінкою, які моють протилежні характеристики і навпаки повинні навчатись краще. Враховуючи це, ми вирішили простежити звязок між самооцінкою особистості і її успіхами в навчальній діяльності, висуваючи при цьому робочу гіпотезу, згідно з якою самооцінка має вплив на успішність навчання студента. Саме  це твердження буде центральним в даному дослідженні, об’єктом якого виступають студенти як “носії” самооцінки, яка визначатиметься в них за допомогою спеціально підібраних методик. Предметом же даної роботи буде дослідження зв’язку і впливу самооцінки на успішність студентів.

Щодо завдань дослідження, то одним з них буде спростувати чи підтвердити робочу гіпотезу, використовуючи експериментальні дані, з’ясувати чи є важливим для особистості зміст її самооцінки, визначити виправданість застосування підібраних методик, ознайомитись з науковим доробком по даній проблемі, а також детально розглянути всі нюанси впливу самооцінки на успішність.  Для цьго ми використаємо дві методики, за допомогою яких визначимо в групі піддослідних рівень їх самооцінки і співставимо його з середнім балом їх екзаменаційних оцінок за три семестри. Розділивши опитантів на групи з високою і низькою самооцінкою і порівнявши їх успішність, ми, використовуючи методи математичної обробки даних, отримаємо потрібну нам інформацію і спростуємо чи підтвердимо робочу гіпотезу.

Окрім експериментального шляху отримання необхідних для нас даних, ми також будемо використовувати науковий доробок по цій проблемі, адже власні дослідження самосвідомості і її складових проводило багато відомих психологів. Так в працях Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, І. С. Кона, В. В. Століна, І. І. Чеснокової, Е. С. Шорохової, Дж. Міда і інших показано, що самооцінка приймає безпосередню участь в регуляції поведінки і діяльності людини. Відображаючи особливості функціонування механізму саморегуляції і формуючись, вона відображає якісні особливості особистості і характер її взаємодії з оточуючим світом (18,74). Роботи цих вчених втілились в конкретних монографіях і наукових працях, які ми використаємо в даному дослідженні.

Похожие материалы

Информация о работе