Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 23

Прибуток від реалізації визначається по формулі:

Пт = Вр – ПДВ – Sт

Пт = 13382 – 2230 – 8921,1 =2230,9 тис. грн. /рік

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, визначається по формулі:

П = Пр·(1 – 35/100) = 2230,9·(1 – 35/100) = 1450 тис. грн./рік

де 35 -збори й утримання із прибутку, %.

Визначення коефіцієнта ефективності виробництва емалі НЦ 132 здійснюється по формулі:

ДО = (Вр – ПДВ)/((І+Sт)/(1+0,12)) ≥ 1

де І - інвестиційні витрати, що включають у себе передвиробничі витрати, витрати на придбання устаткування, вартість будинків і споруджень, засобів на сировину й матеріали, необхідні для запуску процесу виробництва й ін.

Приймаємо І = 1500 тис. грн.

ДО = (13382 - 2230)/(1500+8921,1)/(1+0,12) = 1,2

Пропоноване вкладання засобів у виробництво грунтівки ефективно, тому що коефіцієнт ефективності більше 1 [26-32].


8. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8. 1. Основні питання охорони праці.

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

            - пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці;

            - підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

            - комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони довкілля;

             - соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

             - встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності залежно від форм власності та видів діяльності;

             - адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням його здоров’я та психологічного стану;

             - використання економічних методів управління охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних внесків та інших надходжень на цілі, отримання яких не суперечить законодавству;

    - інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці;

    - використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.

8. 2.  Управління охороною праці на підприємстві.

Відповідно до ст. 13 закону України „Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме:

    - створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання;

    - розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;

    - забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;

    - впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо;

    - забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;

    - забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин;