Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 22

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ НЦ 132

 Розрахунки по виробництву емалі

 Вихідні дані:

·  Обсяг виробництва емалі - 1000 т/рік;

·  Інвестиційні витрати - 1500 тис. грн./рік;

·   Ставка податку на прибуток - 25 %;

·  Норми витрат сировини на 1т емалі й вартість 1т сировини наведені  в таблиці 7.1;

·  Структура собівартості виробництва 1т емалі наведена в таблиці 7.2.

Таблиця 7.1 - Розрахунок вартості матеріалів

Найменування сировини й матеріалів

Норма витрат, кг/т

Ціна, грн. /кг

Вартість, грн.

1.

Смола 188 (с.з.50%)

288,6

8

2308.8

2.

ДБФ

21,2

12,5

265

3.

ХП 470

21,2

4,9

103.9

4.

Сажа

106,7

4

426.8

5.

Розчин колоксилину

289,4

10,7

3096.6

6.

Етанол

101,5

2.2

223.3

7.

Колоксилин ВВ

14,1

22

310.2

8.

Циклогексанон

49,6

4

198.4

9.

Етилцелозольв

100,5

7,5

753.8

10

Толуол

18,2

4,5

81.9

Разом

1011

7768,7

 Розрахунок матеріальних ресурсів розраховується по формулі:

Sм = Σ(Нi · Цi) · Ктр

де Нi – норма витрати i-го компонента на 1 т продукту (кг/т);

Цi – вартість 1 т i-ої сировини або матеріалу (грн/т);

Ктр – коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати.

Норми витрати визначаються на основі матеріального балансу, розрахованого в даній бакалаврській роботі.

Ціни встановлюються на основі реально існуючих прайс-листів.

Ктр приймається рівним 1,05 – 1,15.

Розрахунок вартості сировини й матеріалів здійснюємо і заносимо до  таблиці 7.1

З урахуванням коефіцієнта транспортно-заготівельних витрат вартість сировини складе:

Sm = 7768,7 · 1,1 = 8545,6 грн./т

Таблиця 7.2 - Структура собівартості емалі й розрахунок витрат по статтях калькуляції.

Статті калькуляції

Витрати

Питома вага витрат, %

Величина, грн.

1.

Сировина й матеріали

95,8

8545.6

2.

Енергія на технологічні цілі

1,82

162.3

3.

Заробітна плата

0,041

3.7

4.

Нарахування на зарплату основним робітникам

0,006

0,5

5.

Витрати на підготовку й освоєння виробництва

0,005

0,4

6.

Витрати на зміст й експлуатацію устаткування

0,32

28.5

7.

Загальвиробничі витрати

0,16

14.3

8.

Загальногосподарські витрати

0,16

14.3

9.

Інші виробничі витрати

0,32

28.5

10.

Позавиробничі витрати

1,38

123

Разом повна собівартість

100,0

8921.1

 Розрахунок собівартості 1 т продукту розраховується по формулі:

Sn = Sm · 100/a

де Sn – повна собівартість 1 т продукту на діючому підприємстві;

а - частка витрат у собівартості.

Sn = 8545.6·100/95,8 = 8921.1 грн.

Розрахунок відпускної ціни 1 т емалі НЦ 132  розраховуємо по формулі:

Ц = Sn(1+R/100)·1,2

де R - рівень рентабельності до собівартості, що задається,  %;

R =25 %.

1,2 - коефіцієнт, що враховує ПДВ, рівний 20% від ціни виробника.

Ц = 8921.1(1+25/100)·1,2 = 13382 грн/т

Визначення виторгу від реалізації розраховується по формулі:

Вр = V · Ц

де V - обсяг виробництва, тон/рік.

Вр = 1000 · 13382 = 13382 тис.грн./рік

Визначаємо ПДВ на всю реалізовану продукцію по формулі:

ПДВ = Вр·β/(100+β)

де β - ставка податку на додану вартість, (β = 20%).

ПДВ = 13382000·20/120 = 2230 тис. грн./рік

Розрахунок поточних витрат грунтівки НЦ 132 здійснюється по формулі:

Sт = Sn · V

Sт = 8921,1 · 1000 = 8921,1 тис. грн./рік