Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору, страница 24

    - розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці;

    - здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткування та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відносно до вимог з охорони праці;

   - вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог [33].

Схема управління охононою праці на підприємстві „ДЛКЗ” надано на рис. 8. 1.


Рисунок 8. 1. Схема управління охороною праці.

Витяги з типового положення про службу охорони праці.

Служба охорони праці вирішує задачі:

-  забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будівель і споруд;

-  забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту;

- професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

- вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

- професійного відбору виконавців для певних видів робіт.

Служба охорони праці входить в структуру підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства.

Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ так і у вигляді групи фахівців або одного фахівця, в тому числі і за сумісництвом.

Служба охорони праці комплектується фахівцями, що мають вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше 3-х літ. Фахівці з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: за  виробничим стажем - осіб, що мають спеціальну освіту по охороні праці; по рівню освіти - осіб, які прийняті на посаду до затвердження даного Типового положення.

Перевірка знань по охороні праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків і періодично, один раз в три роки.

На підставі даного Типового положення з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються власником Положення про службу охорони праці підприємств, установ і організацій.

Положення про службу охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації і іншого об'єднання підприємств, освічених за галузевим, може відмінити у письмовій формі тільки посадовець, якому підлегла служба охорони праці.

   Працівники служби охорони праці не можуть притягуватися до виконання функції, не передбачених Законом” Про охорону праці" і даним Типовим положенням.

   Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників, які мають місце в умовах експлуатації пристроїв на виробництві емалі НЦ-132, наведений у таблиці 8. 1. [34].

 Таблиця 8. 1. - Перелік шкідливих і небезпечних виробничих чинників

Шкідливі і небезпечні

виробничі чинники

Джерела їх виникнення

Електрична напруга (380,  220 В)

Щит управління, електроприводи, котушки індукційного обігріву реактора

Вибухо-пожежонебезпечність –розчинник (tспл < 28 °С)

Негерметичні ємкості з розчином смоли або розчинником

Шум

Вентиляційна система, технологічне обладнання

Токсичні речовини

Технологічне обладнання

8. 3.Промислова санітарія