Реконструкція ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ-132 чорного кольору

Страницы работы

Содержание работы

РЕФЕРАТ

Звіт про ДР: 82 с., 45 табл.,  31 джерел інформації,  додатків.

Ключові слова: НІТРОЦЕЛЮЛОЗНА ЕМАЛЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ЕМАЛЕЙ, ДИСПЕРГУВАННЯ, КУЛЬОВИЙ МЛИН

Дипломний проект присвячено питанням реконструкції ділянки виробництва нітроцелюлозної емалі НЦ – 132 чорного кольору. Технологічні, матеріальні, енергетичні та економічні розрахунки виконані відповідно заходам реконструкції, що пропонуються. Передбачаються питання автоматизації та охорони праці.

РЕФЕРАТ

Дипломный проект посвящен вопросам реконструкции участка по производству нитроцеллюлозной эмали НЦ – 132 черного цвета. Технологические, материальные, энергетические и экономические расчеты выполнены в соответствие с предлагаемыми реконструкционными мероприятиям. Предусмотрены мероприятия по охране труда и защите окружающей среды.

ABSTRACT

A diploma project is devoted the questions of reconstruction of area on the production of nitrotsellyuloznoy enamel of NTS - 132 blacks. Technological, financial, power and economic calculations are executed in accordance with the offered reconstructions measures. Measures are foreseen on a labour protection and defence of environment.


ЗМІСТ

стор.

ВСТУП

1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1 Розвиток та значення целюлозних лаків

1.2 Одержання нітроцелюлозних лакофарбних матеріалів

1.2.1 Розчинення колоксиліну і смол

1.2.2 Постановка «на тип»

1.2.3 Очищення нітролаку і лакових основ

1.2.4 Злив готової продукції

1.3 Технологія отримання нітроцелюлозних емалей

1.4 Застосування лакофарбних матеріалів на основі нітроцелюлози

2. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ І ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ

4. ОПИС СХЕМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Прийом і дозування сировини

4.2 Опис технологічного процесу

4.2.1 Диспергування пігментної суспензії

4.2.2 Приготування основи емал

4.2.3 Постановка емалі «на тип»,фільтрация і розфасування

5. МАТЕРІАЛЬНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ УСТАТКУВАННЯ

5.1 Розрахунок матеріального балансу

5.1.2 Розрахунок рецептури "концентрованої пігментної пасти" і рецептури складання емалі

5.1.3 Складання матеріального балансу на стадіях готування "концентрованої пігментної пасти" й її диспергування в кульовому млині

5.1.4 Складання матеріального балансу на стадіях готування розчину колоксилину з пластифікаторами

5.1.4 Постановка емалі на "тип"

5.1.5 Розрахунок потреби сировини на добу, місяць та рік

5.2 Розрахунок необхідної кількості основного та допоміжного устаткування

5.2.1. Розрахунок кульових млинів

5.2.2 Розрахунок змішувачів постановки на "тип"

5.3 Норми технологічного режиму

6. ЕНЕРГЕТИЧНІ І МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ

6.1 Енергетичний розрахунок кульового млина

6.2 Механічний розрахунок змішувача готування розчину

колоксиліну

7. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ЕМАЛІ

НЦ – 132

8. ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8. 1. Основні питання охорони праці

8. 2.  Управління охороною праці на підприємстві

8. 3.Промислова санітарія

8.3.1 Шкідливі речовини, які зустрічаються на виробництві та їх характеристики (токсичність, ГДК, клас небезпеки)

8.3.2 Метеорологічні умови

8.3.3 Вентиляція

8.3.4. Освітлення

8.3.5. Шум

8. 4. Електробезпека

8.5. Пожежна безпека

8.6 Охорона навколишнього середовища

ВИСНОВОК

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ГДК – гранично-допустима концентрація;

НЦ – нітроцелюлоза;

СВП – сухо-вальцована паста;  

ДБФ – дибутилфталат;

ХП – хлорпарафин;

ПАР – поверхнево-активна речовина;


ВСТУП

  За останні роки світова лакофарбова промисловість пройшла великий шлях розвитку, при цьому характерно не тільки збільшення валового випуску, але й істотна зміна структури асортименту лакофарбової продукції: значне збільшення частини синтетичних плівкоутворюючих речовин, а також створення нових типів лакофарбових матеріалів.

Похожие материалы

Информация о работе