Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 9

На практиці цикл складного процесу виготовлення вибору часто визначають відповідно до виробничої та організаційної структур підприємства. Для цього у кожному цеху з комплекту деталей та складальних одиниць приладу вибирають деталь (партію деталей або вузол) з найбільшим виробничим циклом , потім враховують час комплектування , складання , випробування , пакування та резервний час . При цьому рахують, що всі інші складальні одиниці з коротшим циклом обробляються паралельно процесу виготовлення деталі-представника. У цьому разі тривалість циклу складного процесу дорівнюватиме

*  .

Тривалість виробничого циклу впливає на обсяг випуску продукції, фондовіддачу, рентабельність, норматив оборотних коштів та інші загальні показники роботи підприємства. З цього випливає важливість скорочення його тривалості, що можлива за рахунок зменшення часу на виконання технологічних операцій та зведення до мінімуму всіх видів перерв у процесі виготовлення предметів праці. До основних заходів щодо скорочення виробничого циклу можна віднести: удосконалення конструкції виготовлюваної продукції; вдосконалення технології виготовлення виробів; впровадження більш досконалої системи організації праці і планування; раціональне планування робочих місць та вдосконалення цехового та міжцехового транспортування; поліпшення обслуговування робочих місць; підвищення ступеня паралельності робіт і процесів; ущільнення режиму роботи цехів та підприємства.

9.3. Виробнича структура підприємства

Виробничу структуру підприємства розуміють як склад цехів, дільниць, робочих місць та зв’язків між ними. Ця структура визначається у процесі проектування нових або реконструкції існуючих об’єктів.

Основною виробничою одиницею підприємства є цех. Цехи, в свою чергу, складаються з дільниць, кількість яких залежить від обсягів та спеціалізації виробництва, складності виконуваних робіт, складу обладнання, кваліфікації робітників і т.д. Склад дільниць цеху, порядок та форми зв’язків між ними утворюють виробничу структуру цеху. Дільниці складаються з робочих місць.

Робочим місцем називають частину виробничої площі з розміщеним на ній обладнанням, технологічним оснащенням, де один або кілька робітників (бригада) виконують певні операції з виготовлення продукції або обслуговування виробничого процесу. Склад робочих місць дільниць і форми їх виробничих зв’язків утворюють виробничу структуру дільниці.

Виробнича структура підприємства (об’єднання) залежить від таких основних факторів: виду, обсягу та трудомісткості виготовлюваної продукції; форм спеціалізації та рівня міжзаводської кооперації; умов виконання робіт та форм організації колективної праці. Вид виробів та їх конструктивно-технологічна однорідність впливають на вибір технології виготовлення, конкретний склад і число цехів, трудомісткість виготовлення продукції. Обсяг випуску приладів та трудомісткість їх виготовлення впливають на кількість цехів, їх розміри і спеціалізацію. Форми спеціалізації та рівень міжзаводської кооперації суттєво впливають на складність виробничої структури підприємства.

Види виробничих структур підприємств класифікуються за двома ознаками: складом стадій виробничого процесу та характером спеціалізації.

Залежно від складу стадій виробничого процесу розрізняють такі структури підприємства: з повним технологічним циклом, тобто такі, що мають у своєму складі заготівельні, обробні та складальні цехи; механоскладального типу, які мають лише обробні та складальні цехи; складального типу, що мають лише складальні цехи; по виробництву заготовок, що мають лише заготівельні цехи; по виробництву окремих деталей, що споживаються у великих кількостях, наприклад шестерен.