Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 5

          Розрізняють три види спеціалізації: технологічну, подетальну, предметну.

          При технологічній спеціалізації цехи і дільниці спеціалізуються на виконанні певних технологічних операцій. Прикладом може служити виробництво заготовок – сталевого, чавунного та кольорового литва, гарячих штамповок та поковок.

          При по детальній спеціалізації цехи і дільниці виготовляють завершені деталі.

          Предметна спеціалізація – це форма спеціалізації, при якій підприємство спеціалізуються на виробництві завершеної продукції, наприклад, годинникової, телевізійної та ін.

П р и н ц и п   п р о п о р ц і о н а л ь н о с т і . Пропорціональність виражається у дотриманні правильного співвідношення виробничих потужностей та площ між окремими робочими місцями, дільницями та цехами. Окремі поодинокі процеси ф операції по виготовленню певних деталей повинні бути погодженні з іншими процесами та операціями. Послідовне дотримання пропорцій сприяє чіткому розподілу обладнання за окремими дільницями виробництва, а також більш повному використанню.

Порушення цих пропорцій призводить до утворення вузьких місць, тобто до перевантаження одних робочих місць і недовантаження інших, в результаті чого не повністю використовуються виробничі потужності, простоює обладнання. Тому однією з найважливіших умов планомірної роботи підприємства є ретельне дотримання пропорцій між робочими місцями, дільницями, а у межах заводу – між цехами.

П р и н ц и п    б е з п е р е р в н о с т і   виробничого процесу слід розуміти передусім як ліквідацію або зменшення перерв у виробництві даного конкретного виробу. До числа таких перерв слід віднести міжопераційні, внутрішньоопераційні  та між змінні.

Прикладом ліквідації або різкого скорочення міжопераційних перерв може служити безперервне поточне виробництво, при якому тривалості окремих операцій так синхронізовані, що виріб передається на наступну операцію відразу після завершення попередньої. Організація безперервного виробничого процесу створює умови для комплексної механізації та автоматизації виробництва, веде до скорочення тривалості виробничого циклу і підвищення в ньому частини часу, що витрачається безпосередньо на виконання технологічного процесу.

П р и н ц и п  п а р а л е л ь н о с т і   характеризується тим, що окремі операції або процеси загалом виконуються одночасно (паралельно). Якщо, наприклад, на конвеєрі збирають прилад, то на окремих дільницях одночасно виконують операції по обробці деталей, збиранню вузлів і т.д. Збільшення паралельності забезпечення скорочення тривалості виробничого процесу.

П р и н ц и п   п р я м о т о ч н о с т і .  Прямоточність розуміють як найкоротший шлях проходження виробу за всіма стадіями та операціями виробничого процесу.

Відповідно до цього принципу взаємне розташування будівель та споруд на території підприємства, а також розміщення у них цехів повинно відповідати вимогам виробничого процесу: потік матеріалів, напівфабрикатів та виробів має бути поступальним за ходом технологічного процесу і найкоротшим, без зустрічних та зворотних рухів. З цих же міркувань допоміжні цехи, а також склади слід розміщувати якомога ближче до обслуговуваних ними основних цехів.

П р и н ц и п   р е т м і ч н о с т і   передбачає випуск у рівні проміжки часу однакових чи зростаючих кількостей продукції і відповідно повторення через ці проміжки часу виробничого процесу у всіх його фазах і операціях. Ритмічність виробництва виключає недовантаження підприємств, наднормативні роботи, знижує брак, сприяє рівномірному завантаженню обладнання та зростанню продуктивності праці робітників.

П р и н ц и п  а в т о м а т и ч н о с т і   передбачає максимальне виконання операцій виробничого процесу автоматично, тобто без безпосередньої участі  у ньому робітника або під його наглядом та контролем. Необхідність автоматизації зумовлена, як правило, інтенсифікацією технологічних режимів, підвищенням вимог до точності обробки, збільшенням випуску продукції та іншими умовами, коли механізовані, а тим більше ручні операції не можуть забезпечити задані і підвищенні показники виробничого процесу.