Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 23

          Якщо продукція утворює типорозмірний (параметричний) ряд, що особливо характерно для продукції електромашинобудування та приладобудування, карту рівня складають на типовий представник, відомості про який містяться у формі 3. Форма 4 містить дані про аналоги, а форма 5 – дані за результатами її державних випробувань.

Таблиця 11.2.

Визначення технічного рівня та якості продукції (форма 2)

Найменування показників

Код показ-ника

Оди-ниця

Значення показника

До-дат-кові дан-ні

ГОСТ,

ОСТ

Оці-ню-ваної про-

дук-

ції

Базо-вого зраз-ка

Перс-пек-тивно-го зраз-ка

Замі-нюва-ного зразка

Кращих аналогів

Віт-чиз-няно-го

Зару-біж-ного

1.  Призначення

2.  Надійності

3.  Ергономічні

4.  Естетичні

5.  Технологічно-сті

6.  Транспорта-бельності

7.  Стандартизації

8.  Патентно-правові

9.  Екологічні

10.  Безпеки

11.  Економічні

          До карти рівня включають номенклатуру показників якості продукції відповідно до таблиць застосовуваності показників, передбачених стандартами Системи показників якості продукції (СПЯП) – група Т51. Наприклад, номенклатуру показників якості для регулюючих приладів встановлює ГОСТ 4.144-85, для електровимірювальних реєструючи – ГОСТ 4.189-85 і т.д.

11.4. Механізм економічного управління якістю продукції

          Введення з першого січня 1987 р. Державного приймання – спеціального органу позавідомчого контролю, підпорядкованого Держстандарту та такого, що здійснює приймання готових виробів і контроль за діяльністю підприємств, не призвело до очікуваного зростання якості продукції, тому що спиралося на адміністративні методи управління і не пов’язувалося з госпрозрахунковим механізмом підприємства. Тому державна прийомка була скасована. На відміну від адміністративних економічні методи управління ґрунтуються на матеріальному заохоченні за поліпшення результатів роботи. Розглянемо на прикладі дієвість механізму економічного управління якістю продукції (МЕУЯП). Новий господарський механізм підприємства, що ґрунтується на оподаткуванні доходу, та алгоритм розрахунків подані у розд. 1.

          Приклад 10.1. Підприємство - власник патенту використало винахід в особистому виробництві, за рахунок чого одержало на кожній одиниці реалізованої продукції додатковий прибуток від зростання якості продукції  Визначити вплив зростання якості на обсяг реалізації продукції, доходу підприємства та на середньомісячний фонд оплати праці трудівника, якщо відомі:

          реалізовано продукції підвищеної якості ;

          додаткові річні поточні витрати на зріст рівня якості ;

          ставка податку на добавлену вартість ;

          частка додаткового чистого доходу, що спрямовується до фонду оплати ;

          число працівників підприємства ;

          середньомісячна заробітна плата працівника ;

          Рішення. Зростання обсягу у вартісному виразі Прирощування валового доходу  Зростання залишкового доходу

          Згідно з законодавством України про оподаткування при використанні винаходу в особистому виробництві податок на додатковий прибуток не сплачується протягом 5 років, тобто в даному разі  До фонду оплати праці додатково спрямовується сума , що в розрахунку на працівника дає абсолютне зростання середньомісячного заробітку  і відносний зріст , або 8.8%.

          За результатами розрахунків можна зробити висновок про відчутне (майже 9%) зростання середньомісячного фонду оплати праці в наслідок підвищення якості продукції.

          Приклад 10.2. (ситуація). Читачу пропонується, використовуючи данні та результати попереднього прикладу, визначити приріст ФОП працюючого, якщо підприємство не має податкових пільг і сплачує податок на доход за ставкою чистого доходу. Чи відчутно впливає цей фактор на ФОП працівника? На скільки повинна подорожчати кожна одиниця продукції підвищеної якості, щоб зростання середньомісячного ФОП становило 20%?