Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 20

11.2. Сертифікація систем управління якістю продукції

          Сертифікація якості – це документ, що засвідчує, що система управління якістю продукції фірми задовольняє міжнародним стандартам. Сертифікат підтверджує визнання якості продукції авторитетними незалежними організаціями та забезпечує конкурентоспроможність продукції у міжнародній торгівлі.

          Системи управління якістю оцінюються на відповідальність прийнятим у 1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації (ISO) стандартам ICO серії 9000. Ці стандарти містять опис трьох еталонних моделей систем якості. Перша модель – стандарт ICO 9001, відповідно до якого система якості охоплює весь технологічний ланцюг – від створення до реалізації продукції. Друга модель – стандарт ICO 9002 – діє на етапах виробництва та випробування продукції. Контроль продукції і демонстрація замовнику за допомогою випробувань, її відповідальність стандартам або умовам контракту виконується за третьою моделлю – стандарт 9003. Система стандартів серії 9000 побудована на принципі запобігання, а не виявлення дефектів продукції на етапах її розробки та виготовлення.

          Стандарт ICO 9002-87 встановлює такі обов’язки виготовлювача продукції:

          постачальник повинен розробити і підтримувати у робочому стані документально оформлену систему якості як засіб, що забезпечує відповідність продукції встановленим вимогам;

          постачальник повинен забезпечити умови, за яких вхідна продукція  не використовувалася б і не запускалася у виробництво до того, як вона буде піддана контролю; в іншому разі вона повинна маркіруватися;

          постачальник повинен виявити причини, що знижують якість, вводити коригуючи впливи, які б запобігали появі дефектів, реєструвати динаміку даних про якість.

          Стандарт ICO 9004-87 “Загальне керівництво якістю і елементи системи якості. Керівні вказівки” дає таке визначення : “Система якості являє собою організаційну структуру, розподіл відповідальності, процедури, процеси та ресурси, необхідні для здійснення керівництва якістю”.

          Система якості має функціонувати таким чином, щоб забезпечити впевненість у тому, що система розуміється правильно і ефективна; задовольняються вимоги споживача, що пред’являються для продукції; проблеми попереджуються, а не виявляються після виникнення.

          Комплексний підхід до управління якістю охоплює всі можливі види діяльності:

1)  маркетинг, пошук та вивчення ринку; проектування та (або) розробка технічних вимог, розробка продукції;

2)  матеріально-технічне забезпечення;

3)  підготовка та розробка виробничих процесів;

4)  виробництво;

5)  контроль, проведення випробувань та обстежень;

6)  упаковка та зберігання;

7)  реалізація продукції;

8)  монтаж та експлуатація;

9)  технічна допомога і обслуговування;

10)  утилізація після використання.

Всі ці види діяльності, які безпосередньо чи побічно впливають на якість, повинні бути зафіксовані документально. Документація передбачає чітке визначення загальної конкретної відповідальності у галузі якості, попереджувальний характер заходів щодо підвищення якості і має бути систематизовано оформлена у вигляді “Керівництва по якості”.

          Поточна робота по керівництву якістю, що визначається у стандартах ІСО, включає оперативне планування та розподіл ресурсів, а систематичні дії в галузі якості містять: її планування, проведення робіт по забезпеченню якості, оцінку рівня якості.

          Порівнюючи КС УЯП з характеристиками системи якості у міжнародних стандартах, бачимо, що КС УЯП ґрунтується на подібних методологічних принципах: комплектність, профілактична спрямованість, системний підхід до управління якістю, що забезпечує функціональну повноту управління – планування, облік, оцінку та стимулювання зростання якості.