Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 10

Залежно від характеру спеціалізації структури підприємства поділяють на предметно-спеціалізовані, які здійснюють майже все технологічні операції з виготовлення приладів; по детально (поагрегатно) спеціалізовані, що мають дві технологічні фази виробництва, наприклад заготівельний та обробний, обробний та складальний та ін.; технологічно спеціалізовані з одним переділом основного виробництва; функціонально спеціалізовані, що виконують окремі функції обслуговування, наприклад, забезпечення електроенергією; комплексно спеціалізовані – предметної, по детальної та технологічної спеціалізації, що взаємодіють за основним виробництвом та функціонально-спеціалізовані  - за обслуговуванням.

Виробнича структура підприємства (об’єднання) змінюється залежно від номенклатури та обсягу виготовлюваної продукції: розвитку спеціалізації і кооперування виробництва; вдосконалення техніки, технології та організації виробництва. Структура підприємства, що обирається, повинна забезпечити оптимальне сполучення у часі і просторі всіх ланок виробничого процесу.

9.4. Класифікація цехів і служб підприємства

Процес виготовлення приладів складається з таких стадій: а) заготівельної, на якій із сировини та матеріалів отримують заготовки, що наближаються за формою та розмірами до готових деталей; б) обробної, на якій матеріали та заготовки перетворюються у готові вироби; в) складальної, що охоплює як складання окремих частин і блоків приладу, так і його загальне складання, випробування та доведення.

Відповідно до стадій виробничого процесу створюються і основні цехи. Вони поділяються на чотири групи: заготівельні, обробні, вузлового складання та складально-монтажні або випускові.

До заготівельних належать ливарні, слюсарно-каркасні, штампувальні, ковальські, пресові, металоконструкцій та інші. До складу обробних входять механічні, термічні, автоматно-револьверні, гальванічні та фарбувальні цехи. У складально-монтажних здійснюються складально-монтажні роботи, регулювання і випробування приладної техніки.

Основні цехи можуть бути спеціалізовані за технологічною або предметною ознаками. Технологічна ознака характеризує виконання кожним цехом комплексу однорідних технологічних операцій. Як правило, за цією ознакою спеціалізуються ливарні та пресові цехи, а також цехи керамічних деталей.

Технологічна спеціалізація має таки переваги: сприяє застосуванню раціональних, прогресивних технологічних методів виробництва; дозволяє найповніше використовувати обладнання і матеріали; забезпечує високу гнучкість виробництва при освоєні нових виробів та розширенні виготовлюваної номенклатури без суттєвої зміни застосовуваних технологічних процесів.

Водночас побудова цехів за технологічним принципом ускладнює шлях партії виробів та цикл обробки, ускладнює виробничі зв’язки цехів, здорожчує внутрішньозаводське кооперування, обмежує відповідальність керівників підрозділів за виконання лише певної частини виробничого процесу.

Організація за технологічним принципом характерна для підприємств одиночного та дрібносерійного виробництва, що випускають різнорідну та нестійку номенклатуру виробів.

Предметна ознака характеризує спеціалізацію кожного цеху на виготовленні будь-якого певного виробу або його частини (наприклад, цехи моточних виробів, складання вузлів).

Предметна спеціалізація має такі переваги: скорочується та спрощується внутрішньозаводське планування; підвищується відповідальність керівників підрозділів за виготовлення готової продукції у встановлені строки та заданої якості; створюються більш сприятливі умови для впровадження поточних методів виробництва, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів; скорочується тривалість виробничого циклу; підвищується продуктивність праці і знижується собівартість продукції.

Предметний принцип спеціалізації характерний для серійного і масового виробництва, де однорідні вироби різних типорозмірів виготовляються у великих обсягах.