Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 3

          технічні, які характеризують стан матеріально-технічної бази підготовки виробництва, ступінь технічної оснащеності праці у підрозділах підготовки виробництва, рівень стандартизації конструкцій машин і приладів, а також елементів технологічних процесів;

          організаційні, які охоплюють заходи щодо удосконалення структури кадрів технічних підрозділів підприємств, рівень організації процесів розробки та освоєння нової техніки, стан організації і дисципліни праці;

          управлінські, які включають якість планування підготовки виробництва, оперативне управління роботами, систему матеріального та морального стимулювання працівників, зайнятих створенням та освоєнням нової техніки.

Пошук резервів скорочення тривалості  циклу “дослідження – виробництво” пов’язаний, як випливає з класифікації факторів, із зниженням тривалості робочого періоду та усуненням не планованих перерв. Зокрема, існують можливості реалізації резервів прискорення підготовки виробництва на основі розвитку його матеріально-технічної бази, механізації та автоматизації проектних робіт, удосконалення організації підготовки виробництва праці робіт, підвищення рівня планування та стимулювання колективів, широкого використання математичних методів і сучасної обчислювальної техніки. Вибір оптимального варіанта розв’язання проектно-конструкторської задачі можливі лише із застосуванням ЕОМ.

          Останнім часом у галузях машинобудування та приладобудування застосовуються системи автоматизованого проектування (СПАР), первинними осередками яких є автоматизовані робочі місця (АРМ) конструктора або технолога. Створення САПР дозволяє різко підвищити продуктивність проектно-конструкторських робіт, швидше створювати нові високоякісні вироби, сприяти піднесенню економічного потенціалу країни.

          У загальному циклі створення нового виробу та організації його серійного випуску на підприємствах беруть участь автоматизовані системи: наукових досліджень (АСНД); САПР; управління технологічним процесом (АСУТП); управління виробництвом на підприємствах (АСУВ); управління галуззю (АСУ).

          Скорочення періоду розробки та освоєння нової техніки забезпечує передусім економію усіх видів ресурсів. Але основна економічна ефективність від прискорення цього процесу досягається завдяки більш ранньому початку експлуатації нових, таких, що переважають серійно виготовлювану техніку за економічністю та продуктивністю, машин і приладів.

          Для визначення економічного ефекту від скорочення циклу “дослідження - виробництво” на будь-якій його стадії або на кількох з них можна використати

,

де - економічний ефект від скорочення тривалості циклу “дослідження – виробництво”, крб.; - фактична та розрахункова тривалість циклу, років; - середньорічний випуск нових виробів, крб.; - річна економія від впровадження нового виробу, крб.

          Графічна інтерпретація цієї формули подана на рис. 7.3.

 


         Рис. 7.3. Графічна інтерпретація ефекту від скорочення циклу “дослідження – виробництво”: - річний випуск нових приладів, шт.;  - фактична тривалість циклу “дослідження – виробництво”, років; - розрахункова тривалість циклу “дослідження – виробництво”, років; - додатковий випуск приладів, шт.

Завдання і запитання для самопідготовки та контролю знань

1.  Які завдання ставляться при плануванні комплексної підготовки виробництва?

2.  У чому полягає суть комплексного плану-графіка теми НДР?

3.  Які недоліки властиві застосовуваним у плануванні стрічковим (лінійним) графікам?

4.  У чому полягає основна ідея сітьового планування та управління?

5.  Назвіть основні елементи сітьового графіка.

6.  Які правила застосовуються при побудові сітьових графіків?

7.  Як розраховується тривалість виконання окремих робіт сітьового графіка?

8.  Як визначаються ранні і пізні строки завершення подій у сітьовій моделі?

9.  Що являє собою критичний шлях у сітьовому графіку?