Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 11

Для приладобудівних підприємств характерна змішана спеціалізація цехів, при якій заготівельні цехи (ливарні, штампувальні, пластмасові) спеціалізуються за технологічним принципом, о обробні – за предметною ознакою.

Для забезпечення нормальної роботи цехів основного виробництва створюють допоміжні цехи. Вони безпосередньо не беруть участі у випуску продукції, а оснащують основні цехи інструментами, штампами, моделями, виконують ремонт технологічного оснащення та обладнання. До числа допоміжних цехів належать: інструментальні, модельні, тарні, дослідні, електродні, ремонтні (ремонтно-механічні, електроремонтні, ремонтно-будівельні), енергетичні (компресорні, кисневі, ацетиленові, а також газогенераторні станції та котельні).

Для обслуговування основних та допоміжних цехів створюються загальнозаводські господарства виробничого призначення: складське господарство, енергетичне господарство (знижуючі станції, трансформаторні кіоски у цехах, електромережі, паропроводи, повітропроводи, газопроводи, нафто- та бензопроводи, зв’язок, сигналізація), транспортне господарство (депо, гаражі, ремонтні майстерні, залізничні колії та необхідні вантажно-розвантажувальні засоби), санітарно-технічне господарство (водопроводи, каналізація, вентиляція, опалення), центральна заводська лабораторія.

Крім основних і допоміжних цехів, а також обслуговуючих господарств на приладобудівних підприємствах існують додаткові цехи (часто їх називають цехами товарів народного споживання), що з відходів виробництва виготовляють продукцію ширвжитку, наприклад, опори, конденсатори, приймачі, магнітофони та різні деталі до приймачів і телевізорів.

На виробничу структуру підприємства великого впливу задає рівень його спеціалізації.

Завдання і запитання для самостійної підготовки та контролю знань

1.  Що собою являє тривалість виробничого циклу?

2.  Від чого залежить тривалість виробничого циклу?

3.  У чому полягають особливості послідовного руху предметів праці у процесі виробництва?

4.  Чим характеризується послідовно-паралельний вид організації процесу виготовлення партії деталей?

5.  Охарактеризуйте паралельний вид організації процесу виготовлення партії деталей?

6.  Що собою являє виробничий цикл складного виробу? Яким чином будується його графік і чому?

7.  Я визначається тривалість циклу складного процесу?

8.  Стосовно якої структури підприємства на практиці найчастіше визначають цикл складного процесу виготовлення виробу?

9.  Для чого прагнуть до зменшення тривалості виробничого процесу?

10.Назвіть основні заходи скорочення тривалості виробничого циклу.

11.Що собою являє виробнича структура підприємства? Які елементи вона включає?

12.Від яких факторів залежить виробнича структура підприємства?

13.За якою ознакою створюються основні цехи підприємства? Їх класифікація та структура.

14.Для яких цілей створюються допоміжні цехи на підприємствах? Їх різновиди.

15.Призначення  обслуговуючих господарств та їх види на підприємствах.

16.Що собою являють додаткові цехи на підприємствах?

Глава 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

10.1. Сутність потокового виробництва та його економічна ефективність

Потокове виробництво є передовою формою організації виробництва. У наш час масовий випуск продукції у машинобудуванні, радіотехнічній промисловості, металургії, хімії, деревообробці, швейній, харчовій та інших галузях промисловості здійснюється потоковими методами.

На підприємствах потокове виробництво має такі найважливіші ознаки.

1.  Весь процес виробництва розчленовується на операції, які у часі рівні між собою або парні. Досягається це синхронізацією операцій шляхом проведення ряду організаційно-технічних заходів (зміна технології та режимів роботи, зміна старого обладнання новим і т.д.), які дозволяють розчленувати одну операцію на кілька, або, навпаки, об’єднати кілька операцій в одну.