Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 22

Стадії життєвого циклу

Міра оцінки

Етапи оцінки

1

2

3

1.Розробка

Технічний рівень

1.1  Вибір номенклатури показників технічного рівня

1.2  Вибір кращих стандартів і базових зразків (аналогів)

1.3  Вибір кращих технічних рішень

1.4  Вибір методу оцінки

1.5  Отримання результатів оцінки та прийняття рішення

1.6  Нормування показників у нормативно-технічній документації

2.Виготовлен-ня продукції

Рівень якості виготовлення

2.1 Встановлення обсягу, періодичності,   методів і засобів контролю якості та випробування продукції

2.2 Визначення фактичних значень показників якості за результатами контролю та випробувань

2.3 Статистична оцінка показників якості продукції

2.4 Оцінка рівня якості виготовлення за показниками дефектності

2.5 Отримання результату оцінки та прийняття рішень

Експлуата-ція

Рівень якості продукції в експлуатації     

3.1 Збирання та отримання інформації про        якість продукції в експлуатації

3.2 Визначення фактичних значень показників якості за результатами експлуатації

3.3 Визначення сумарного ефекту та сумарних витрат на розробку, виготовлення і експлуатацію

3.4 Статистично оцінка якості за даними експлуатації

3.5Комплексна (інтегральна) оцінка рівня якості

3.6Прийняття рішень по управлінню за результати оцінки

          На стадії виготовлення продукції крім фактично досягнутого технічного рівня за результатами контролю та випробування можна визначити рівень якості виготовлення з урахуванням економічних показників – середніх витрат на одиничний брак у витратах на виробництво. Слід зазначити, що останній показник, хоч і вібиває суму нераціональних  втрат, не завжди достовірний через недоліки у обліку та складані кошторисів на виготовлення продукції. На стадії експлуатації фактичну якість можна порівняти з досягнутою при розробці та виготовленні. Комплексним показником якості в експлуатації є сумарні витрати на експлуатацію та ремонти, віднесені до одиниці часу корисної роботи машини, приладу, системи.

          У вітчизняній практиці атестація продукції за категоріями якості була  вперше введена у 1965 р. для об’єктивної оцінки технічного рівня і якості продукції за категоріями якості та як економічний важіль управління ними. На першому етапі (1965-1970 рр.) атестація являла собою метод конструкторської оцінки виробу та віднесення його до однієї  з категорій якості. З 1972 р. апробувалося, а з 1976 р. у всіх галузях введене планування та стимулювання виробництва продукції вищої категорії якості. У 1982 р. вимоги до виробів, що атестуються, стали біль жорсткими, здійснено перехід до атестації за двома категоріями якості (вищою та першою) замість трьох. Всі ці організаційно-економічні заходи, на жаль, не дали результатів, тому що вимоги до якості  у державних стандартах порівняно з міжнародними були заниженими, а атестація - необ’єктивною. Це підтверджують такі цифри: наприкінці 80-х років частка продукції вищої категорії якості у провідних галузях машинобудування перевищувала 50%, тоді як на зовнішньому ринку конкурентоспроможність була не біль як 20% продукції галузі, а за положенням про атестацію вища категорія якості присвоюється продукції, що відповідає рівню світових зразків. Таким чином, атестацію слід визначити заходом, не спроможним розв’язати ні технічних (зростання технічної оснащеності), ні економічних (посилення не досить чутливих до зростання якості стимулів) проблем.

          Для аналізу рівня якості продукції, зіставлення її з кращими вітчизняними та світовими зразками корисна розгорнута інформація, що міститься у Карті технічного рівня та якості продукції, що розроблена відповідно до положень ГОСТ 2.116-84. Карта рівня має титульний аркуш і п’ять форм, які заповнюються розроблювачем (форми 1-4) та виготовлювачем (форма 5). На титульному аркуші вказується найменування та умовне позначення продукції, її код. Загальні дані про продукцію зведені у формі 1: призначення і галузь застосування продукції, підприємство-розроблювач, дати початку розробки та серійного виробництва, норматив строку оновлення, результати оцінки технічного рівня і якості продукції та ін. З економічних показників у формі 1 міститься економічний ефект та лімітна ціна. Форма 2 карти рівня – найважливіша, у ній проводиться зіставлення нової техніки з базовими зразками і аналогами (табл. 11.2).