Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 9

Активи

Сума, тис. грн.|

Пасиви

Сума, тис. грн.|

Надлишок (+), недолік|нестача| (-)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок|розпочало,зачало| період

на кінець періоду

на початок|розпочало,зачало| період

на кінець періоду

Абсолютно ліквідні активи

29

33

Найбільш термінові|строкові| засоби

9312

9402

-9283

-9369

Швидко реалізуючі активи

5526

5198

Коротко строкові зобов’язання

413

33

5113

5165

Вільно реалізуючі активи

12029

11800

Довго

строкові зобов’язання  |

1564

2999

10465

8801

Важко реалізуючі  активи

7014

6441

Постійний капітал

13309

11038

6295

4597

Баланс

24598

23472

Баланс

24598

23472

X

X

На підставі таблиці можемо записати єдину систему нерівностей, відповідну платоспроможність| на початок і на кінець звітного періоду:

А1 < П1;       A2 > П2;       A3 3;      A4 4;

Виходячи з нерівностей, баланс ДХК «ЛВР» не є|з'являється,являється| абсолютно  ліквідним, тобто|цебто| у|в,біля| дане підприємства не може погасити свої поточні зобов'язання за рахунок найбільш активних активів, що є|наявний| на даний момент.  У місці з|із| абсолютними показниками  розраховують і відносні, такі як коефіцієнт абсолютної ліквідності  швидкого і поточного показників і зведемо їх в таблицю 2.3.

Таблица 2.3.

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности

Коефіцієнт

На

початок|розпочало,зачало| періоду

На кінець періоду

Нормативні значення

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

А\

0,0029

0,0034

>0.2

#1 + 772

Коефіцієнт швидкої ліквідності

АХ + А2

0,57

0,55

>=1

т + п2

Коефіцієнт покриття

А1 + А2 + АЗ

1,8

1,8

>-1

т + п2

Коефіцієнт поточної ліквідності на початок періоду відображає|відбиває| достатність оборотних коштів для погашення короткострокової|короткотермінової| заборгованості підприємства. Але|та| він перевищує норму майже в три рази. А це свідчить про порушення структури капіталу і є|з'являється,являється| ознакою млявого|в'ялого| управління підприємством.    Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норма грошових резервів) показує, яка частина|частка| поточної заборгованості може бути погашена на дату складання балансу. У нашому випадку, як на початок, так і на кінець звітного періоду, цей коефіцієнт показує, що дане підприємства не може погасити свої поточні зобов'язання за рахунок грошових коштів, що є|наявний| на даний момент, і їх еквівалентів, оскільки|тому що| їх сума дуже не значна в порівнянні з поточними зобов'язаннями.

          Робочий капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, тобто|цебто| перевищення оборотних коштів над короткостроковими|короткотерміновими| зобов'язаннями означає, що ДХК «ЛВР» не тільки|не лише| може погасити свої  короткострокові|короткотермінові| зобов'язання, але і має фінансові ресурси для розширення своєї діяльності в майбутньому. Методичні рекомендації [1, 44-49c.]

3. Аналіз фінансових результатів прибутку ДХК «ЛВР»

Показники діяльності підприємства у формі 2 групуються в розрізі видів діяльності згідно схемі:

 


Відповідно до цього розділення|поділу|, по видах діяльності, діляться доходи, витрати і фінансові результати. Відповідно до даного розділення|поділу| йде і формування прибули підприємства.