Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 13

Таблиця 5.1.

Аналіз показників оборотності ДХК «ЛВР»

Коефіцієнт

Значення

Коефіцієнт загальної|спільної| оборотності капіталу

0.18

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

0.25

Коефіцієнт оборотності запасів

0.31

Період оборотності запасів

1161

Коефіцієнт оборотності готової продукції

36.10

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

4.1

Середній термін обороту|звороту,оберту| дебіторської заборгованості

87

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

19.16

Середній термін обороту|звороту,оберту| кредиторської заборгованості

19

Фондовіддача основних засобів

0.06

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

0.37

           Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємству. Зростання|зріст| цього коефіцієнта означає збільшення швидкості оплати заборгованості підприємства, зниження - зростання|зріст| покупок|купівель| в кредит.

Фондовіддача основних засобів і інших необоротних активів характеризує ефективність використання основних засобів і інших необоротних| активів, вимірювану величиною продажів, вартості засобів, що доводиться|припадає,приходиться| на одиницю.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу показує швидкість обороту|звороту,оберту| власного капіталу. Різке зростання|зріст| цього коефіцієнта відображає|відбиває| підвищення рівня продажів.

Через відсутність додаткових даних неможливо прокоментувати коефіцієнти в динаміці.

На підставі розрахунків коефіцієнтів оборотності можна розрахувати тривалість операційного і фінансового циклів.

Операційний цикл — це кількість днів, яка потрібна підприємству в середньому для виробництва, продажі продукції і отримання|здобуття| платежу від покупця. Тривалість його (у днях) визначається так:

ТОД=ТОЗ+ТОДЗ= 409 (днів)

Негативна тенденція, яка відбувається|походить| внаслідок|внаслідок| повільної оборотності засобів.

Фінансовий цикл — це кількість днів, на яку грошові кошти відвернуті з|із| обороту|звороту,оберту| підприємства. Тривалість його (у днях) визначається так:

ТФЦ=ТОД окз= 412 (днів)


6. Аналіз неплатоспроможності і діагностика банкрутства|банкротства|

Банкрутство|банкротство| – визнана Господарським судом або оголошена боржником його нездатність відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, ніж через застосування|вживання| ліквідаційної процедури.

       Зовнішньою ознакою банкрутства|банкротства| підприємства є|з'являється,являється| неплатоспроможність – нездатність суб'єкта підприємницької діяльності після|потім| настання|наступу| встановленого|установленого| терміну сплати|виплати| грошових зобов'язань виконати їх перед кредиторами, а також виконати зобов'язання по сплаті|виплаті| податків і зборів не інакше, ніж через відновлення платоспроможності

Залежно від ступеня|міри| тяжкості|тягаря| боргових зобов'язань і здатності|здібності| підприємства погасити їх розрізняють три ступені|міри| неплатоспроможності:

Поточна            критична              над критична|

Поточна неплатоспроможність може характеризувати фінансовий стан будь-якого підприємства, якщо на конкретний момент із-за випадкового збігу обставин тимчасово суми, засобів, що є|наявний| у|в,біля| підприємства, і високо ліквідних активів недостатньо для погашення поточного боргу|обов'язку|,  згідно із законом підприємство іменується боржником. Економічним показником поточної неплатоспроможності, за наявності простроченої кредиторської заборгованості є|з'являється,являється| зниження показників поточної неплатоспроможності (<0).