Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 8

2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

         Платоспроможність - це наявність у|в,біля| підприємства грошових коштів і їх еквівалентів, достатніх для розрахунків по кредиторській заборгованості, що вимагає погашення найближчим часом|ближчим часом|. Платоспроможність і ліквідність направлені|спрямовані| на забезпечення планомірного надходження|вступу| і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективного його використання. Як відомо, в бухгалтерському балансі в активі групуються по ступеню|мірі| зростання  їх ліквідності, а пасиві зобов'язання розміщені по мірі скорочення термінів їх погашення. Ліквідність балансу – це ступінь|міра| покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких в грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Від ступеня|міри| ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. Ліквідність активу – це його здатність|здібність| трансформуватися без втрати своєї вартості в грошові кошти. По ступеню|мірі| ліквідності Активи підприємства підрозділяються на:

А1 – абсолютно ліквідні активи – це сума по всіх статтях грошових коштів і їх еквівалентів, які можуть бути використані для здійснення поточних розрахунків негайно.

А2 – швидкореалізуючі| активи – активи, для звернення|звертання,ставлення,обігу| яких в грошові кошти потрібен час, більше, ніж в першій групі:  вся дебіторська заборгованість, інші активи.

А3 – поволі|повільно| (вільно) реалізуючі активи – найменше ліквідні активи (запаси і витрати|затрати|).

А4 – важко|скрутно| реалізуючі активи – і мобільні| активи, призначені для використання в господарській діяльності підприємства впродовж|упродовж| тривалого періоду: всі необоротні активи.

По терміновості погашення зобов'язань Пасиви підприємства діляться на:


П1 – найбільш термінові|строкові| зобов'язання – поточні зобов'язання в розрахунках.

 П2 – короткострокові|короткотермінові| зобов'язання - короткострокові|короткотермінові| кредити банків і інші короткострокові|короткотермінові| позики|позички|, кредиторська заборгованість, що підлягає погашенню протягом 12 місяців після|потім| звітної дати.

П3 – довгострокові пасиви – довгострокові кредити банків і інші довгострокові зобов'язання.

П4 – постійні пасиви – статті власного капіталу і прирівняні до нього.

Таблиця 2.1.

На початок року|розпочало,зачало|

А1

29

9312

ш

А2

5526

413

П2

АЗ

12029

1564

ПЗ|

А4

7014

13309

П4

На кінець року

А1

33

9402

Ш

А2

5198

33

П2

АЗ

11800

2999

ПЗ|

А4

6441

11038

П4

Для визначення ліквідності балансу здійснимо розрахунки і зведемо їх в

 таблицю 2.2.                                                                                                    


 Таблиця 2.2.

                                                     Баланс ліквідності