Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 17

Проаналізувавши показники  ДХК«ЛВР» можна побачити, що його рейтинг на початок періоду склав 50%, а це значить|означає|, щоДХК«ЛВР» може розраховувати на найкращі умови кредитування. За 2005 рік, точніше на його кінець, рейтинг підприємства упав на 20%, це відбулося через те, що зменшився показник швидкої ліквідності (з 0.3 до 0.34), Але|та|  оскільки ця зміна рейтингу не велика, то клас кредитоспроможності не змінився, і ДХК«ЛВР» банк  може видати кредит, оскільки|тому що| дане підприємство має можливість|спроможність| погасити свої зобов'язання рядків і в повному|цілковитому| об'ємі|обсязі|, тобто|цебто| воно легко, якщо знадобитися, може мобілізувати засоби з|із| різних джерел; забезпечити оперативну трансформацію активів в грошові кошти. Методичні рекомендації [3, 17-21c.]


Введення|вступ|

В умовах планового соціалістичного господарства економічна робота на підприємстві зводилася в основному до аналізу показників виробництва. У країнах з|із| ринковими відносинами пріоритет в бізнесі належить фінансовому управлінню (фінансовому менеджменту). Складовою його частиною є|з'являється,являється| фінансовий аналіз як система спеціальних знань, що дозволяє накопичувати|скупчувати,нагромаджувати|, трансформувати, обробляти інформацію фінансового характеру|вдачі| і оцінювати результати його обробки.

          З|із| переходом економіки України на ринкові відносини фінансовий аналіз як один з розділів фінансового менеджменту поступово займає|позичає,посідає| належне йому по значущості місце в аналітичній роботі бухгалтерів, фінансових менеджерів, керівників підприємств. В даний час|нині| кожен господарюючий суб'єкт незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства  повинен реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів або контрагентів.

          Фінансовий аналіз як наукова дисципліна – це основа для управління фінансами підприємства. Для забезпечення якісного і детального фінансового аналізу необхідно, по-перше, оволодіти загальними|спільними| концептуально-методичними підходами, методами і прийомами його здійснення; по-друге, чітко представляти|уявляти| систему показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Особливе значення має вибір такої системи показників, яка відповідала б пріоритетним цілям аналітичного дослідження.

          В ході проведення аналізу основну увагу слід приділяти не стільки обчислювальним процедурам, скільки способам аналізу результатів обчислень|підрахунків| і методам вироблення рекомендацій для ухвалення|прийняття,приймання| управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

          У наш час|в наші часи|, в умовах побудови|шикування| ринкової економіки і реформування бухгалтерського обліку|урахування| у фінансовий і управлінський, фінансовий аналіз як найважливіший|поважніший| елемент аналітичної роботи є|з'являється,являється| одним з головних інструментів управління діяльністю підприємств. 

Висновки|виведення|

У зв'язку з проведеним аналізом по ДХК«ЛВР»  я дійшов такого висновку|виведення|, що керівництво погано проводить  управління діяльності даного  підприємства, є негативні моменти, на які йому слід звернути особливу увагу.

          На кінець 2005 роки |в,біля|порівняно з початком року нічого не змінилось і підприємство не отримує прибутку а навпаки в збитку і на кінець він складає 23 472 , при цьому за звітний період він збільшився на 294 тис. грн. В основному це відбулося через те, що підприємство почало|розпочало,зачало| використовувати інноваційну стратегією.

ДХК«ЛВР»  як і в попередньому періоді, так і в звітному продовжує працювати збитково, тобто|цебто| прибуток підприємства  значно скорочується, в основному це відбувається|походить| із-за млявого|в'ялого| управління підприємством, яке представлене|уявлене| тим, що дане ДХК«ЛВР»  має на своїх складах велику кількість готової продукції і товарів. Можливо, реалізація їх припинена через те, що погіршала якість товарів, або підприємство просто втратило|згубило,змарнувало,загубило| канали збуту, або підвищилися ціни на товари, у зв'язку з тим, що була куплена дорога|люба| тканина, фурнітура і інші матеріали (точно затверджувати|стверджувати,ухвалювати| не можу, через відсутність даних первинної бухгалтерської документації).