Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 16

7. Оцінка кредитоспроможності ДВХ «ЛВР»                                              

Під кредитоспроможністю підприємства слід розуміти такий його фінансово-господарський стан, що дає упевненість в наявності у|в,біля| потенційного позичальника умов для отримання|здобуття| кредиту, тобто|цебто| упевненість в ефективному використанні позикових засобів, можливості|спроможності| і готовності позичальника повернути кредит згідно з угодою. Цей фрагмент комплексного аналізу виконується, перш за все|передусім|,  комерційними банками при рішенні питань згідно можливості|спроможності|, доцільності і умов видачі кредиту потенційному позичальнику, а також підприємствам, які звертаються за кредитом в банк щодо|відносно| своїх можливостей|спроможностей| погасити кредит. Ухвалення|прийняття,приймання| рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| про кредитування – результат позитивної оцінки кредитоспроможності клієнта. При аналізі кредитоспроможності повинні бути вирішені|розв'язані| такі питання: чи здатний|здібний| позичальник виконати свої зобов'язання в строк і в повному|цілковитому| об'ємі|обсязі|; чи готовий він їх виконати? Кожен банк розробляє власні критерії і методики оцінки кредитоспроможності позичальника. Їх величезна кількість. Проте|однак| ці методики мають загальну|спільну| основу – оцінка кредитоспроможності виконується на основі аналізу системи критеріїв, звичайно об'єднаних|з'єднаних| в аналітичні групи. Грунтуючись на показники-критерії, формується узагальнуючий показник (R). Залежно від рівня цього інтегрального показника позичальник може бути віднесений до конкретного класу кредитоспроможності. Клас кредитоспроможності відображає|відбиває| думку|гадку| кредитора щодо|відносно| ступеня|міри| кредитоспроможності позичальника, і на його підставі|основі,заснуванні| ухвалюється рішення об видачі кредиту. Для оцінки кредитоспроможності  ДВХ «ЛВР» ми скористаємося першою методикою. Алгоритм побудови|шикування| R полягає в тому, що для кожного показника встановлена|установлена| класність з|із| виділенням трьох класів. Область зміни R розбито на декілька інтервалів; залежно від того, в який інтервал потрапляє|попадає| значення R для конкретного підприємства, йому привласнюють відповідний клас кредитоспроможності. Чотири інтервали класу кредитоспроможності ( % ):


1.  від 100 до 160

2.  від 150 до 220

3.  від 220 до 270

4.  від 270 до 300

Таблиця 7.1.

Визначення класу кредитоспроможності ДХК«ЛВР»

Бал

Показник

Значення показника

Група показників ліквідності

10

Наявність оборотного капіталу

17031

20

Коефіцієнт поточної ліквідності

1.8

10

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0.55

Група показників оборотності поточних активів

10

Період оборотності дебетової заборгованості

87

0

Період оборотності запасів

1161

Група показників платоспроможності та фінансової стійкості

15

Коефіцієнт власності

0,31

15

Коефіцієнт автономії

0,47

10

Коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом

0.72

Група показників прибутковості

0

Рентабельність продажу

-49 %

0

Рентабельність основної діяльності

-13 %

0

Рентабельність капіталу

-17 %

90

Підсумкова оцінка

Задовільна кредитоспроможність, видача можлива