Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 4

Власний капітал

Позиковий капітал

Довгострокові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов'язання

Інші поточні зобов'язання

Баланс

Необоротні активи

7014

7014

Оборотні активи

6295

11289

17584

Запаси

6295

5734

1564

3878

292

12029

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1127

413

714

1127

Дебіторська заборгованість за розрахунками

130

130

130

Інша поточна дебіторська заборгованість

4041

4041

4041

Грошові кошти

27

27

27

Інші оборотні активи

230

230

230

Баланс

13309

11289

1564

413

4749

4563

24598


Баланс підприємства дає ряд|лаву,низку| найважливіших характеристик, що описують фінансово – майнове положення|становище| підприємства:

·  загальна|спільна| вартість майна підприємства;

·  вартість необоротних засобів (активів), зокрема вартість основних фондів|фундацій|, незавершеного будівництва, зведення про довгострокові фінансові інвестиції;

·  вартість мобільних (оборотних) активів, зокрема товарно-матеріальних запасів, дебіторської заборгованості, грошової готівки.

Аналіз оборотних коштів включає вивчення структури оборотних активів, а також динаміки абсолютних значень статей і виявлення їх відхилень від нормативів. Нормативи оборотних активів визначаються підприємством, самостійно виходячи із специфіки виробничого процесу, а достатність грошових коштів на рахунках|лічбі| підприємства – на підставі графіка платежів. Особлива увага приділяється аналізу стану запасів, оскільки|тому що| вони виступають|вирушають| своєрідною формою іммобілізації оборотного капіталу, а також паралельному аналізу дебіторської і кредиторської заборгованостей, які заздалегідь класифікуються за якістю і термінами. Дебіторська заборгованість всіх видів -  основна причина відвернення оборотних коштів підприємства з|із| обороту|звороту,оберту|, тоді як наявність непростроченої кредиторської заборгованості може частково компенсувати це відвернення.  

          При проведенні аналізу широко використовують аналіз фінансових коефіцієнтів. Для цих цілей розраховують наступні|слідуючі| показники: для оцінки стану  використовуваних основних засобів – коефіцієнти зносу, фондовіддача основних засобів, фондомісткість; коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості та інші.          

Відомості, які приводяться|призводяться,наводяться| в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурах власного і позикового капіталів, скільки задіяною|приваблене,залучене,притягати| в оборот|зворот,оберт| підприємства довгострокових і короткострокових|короткотермінових| засобів, який об'єм|обсяг| зобов'язань підприємства, який склад і структура кредиторської заборгованості. Пасив показує, звідки взялися засоби, направлені|спрямовані| на формування майна підприємства. Фінансовий стан багато в чому залежить від того, які засоби він має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені.

З|із| матричного балансу видно|показно|, що за весь 2005 рік основними джерелами покриття запасів були власні засоби.

Слід звернути увагу, що невелика у вартісному виразі|вираженні| стаття «Грошові кошти» була профінансована поточними зобов'язаннями за розрахунками. Невеликі зміни за звітний період спостерігаються і в статті активу «Інші оборотні активи»,  джерелом фінансування яких був за весь період власний капітал.