Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 6

                                                                                                                                                                                        Таблиця 1.4.1.

Аналіз структури і динаміки оборотних активів


Таблиця 1.4.2.

Показники

звітний. період

Попередній період

темп росту %

Серед. величина за пер. активів

24035,00

Чиста вир. от реал. продукції

4273,00

5522,00

77,38

валовий прибуток. за період

125,00

735,00

17,01

Таблиця 1.4.3.

Аналіз фінансових коефіцієнтів

Показники

звітний. період

Попередній

.період

темп росту %

Серед .величина за пер .активів

24035,00

Чиста вир. от реал. продукції

4273,00

5522,00

77,38

валовий прибуток .за період

125,00

735,00

17,01

Таблиця 1.4.3.

Аналіз фінансових коефіцієнтів

Показник

Розрахункова формула

2005 рік

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт автономії

Власний капітал

___________

Загальна|спільна| величина джерел засобів

0,54

0,47

Коефіцієнт фінансової залежності

______1______ 

Кооф. автономії

1,85

2,13

Коефіцієнт фінансового ризику

Позиковий капітал

______1_______

Власний капітал

0,85

1,13

Коефіцієнт фінансової стабільності

_____1________

Кооф. фін|. ризику

1,18

0,89


Малюнок. 1.4.5. Структура оборотных активов

Частка|доля| оборотних активів у валюті балансу за 2005 рік збільшилася на            12 000грн. і на кінець року склала 1.31 грн. Зменшились оборотні кошти, при цьому відбулося збільшення дебіторської заборгованості, частка|доля| грошові засобів і інших оборотних активів практично не змінилася.

Виробничі запаси за звітний період зменшились Основною причиною залишків готової продукції на складі можуть бути низька якість продукції, висока собівартість продукції, наявність конкурентів, втрата ринків збуту, або зростання|зріст| цін.

          Дебіторська заборгованість є, по суті, іммобілізацію, тобто|цебто| відвернення з|із| господарського обороту|звороту,оберту| власних оборотних коштів підприємства. Природно, цей процес супроводжується|супроводиться| непрямими втратами в доходах підприємства, відносна значущість яких тим істотніше|суттєвіше|, чим вище темп інфляції. Дебіторська заборгованість ДХК«ЛВР»  за звітний період скоротилася, що є|з'являється,являється| позитивним моментом для підприємства. Але|та|, не дивлячись на це, питома вага її в мобільному капіталі продовжує залишатися значним, чим він вище, тим менший дохід|доход|, що генерується засобами, вкладеними в дебіторів. Тому керівництву слід звернути особливу увагу на політику кредитування своїх покупців і продовжувати прагне до зменшення суми дебіторської заборгованості, а також знайти способи для зменшення готової продукції на складі, оскільки|тому що| вона на даний момент не має попиту. Методичні рекомендації [5, 206-214c.]

1.5. Аналіз фінансової  стійкості підприємства

          Стійкість багато в чому залежить від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних і позикових засобів), структури активів підприємства, і в першу чергу|передусім,насамперед| – від співвідношення основних і оборотних коштів, а так само від врівноваженості|урівноваженості| активів і пасивів підприємства.