Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 5

З|із| матричного балансу також можна побачити, що 35% поточних зобов'язань за розрахунками можуть бути погашені дебіторською заборгованістю за розрахунками,  на кінець періоду цей відсоток|процент| знизився і склав 23%.

           Товари, роботи, послуги, які були реалізовані покупцю і числяться в балансі як дебіторська заборгованість, на 01.01.05 були б профінансовані за рахунок власного капіталу, кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань за розрахунками, інших поточних зобов'язань і  за рахунок довгострокових кредитів. А на 31.12.05. цих джерел фінансування було недостатньо і ДХК використовувало засоби довгострокових зобов'язань, сума яких склала 1564 тис. грн|. Методичні рекомендації [2, 15-29c.]

1.4. Аналіз основного і оборотного капіталу і його частин|часток| з|із| необхідним ступенем|мірою| деталізації.

Актив балансу містить|утримує| відомості про розміщення капіталу того, що є|наявний| у розпорядженні підприємства, тобто|цебто| вкладення його в конкретне майно і матеріальні цінності. Актив балансу ділиться на основний і оборотний капітал. Для оцінювання стану використання основних засобів тільки|лише| балансу не достатньо|досить|, притягуються дані форми 5, а так само первинного бухгалтерського обліку|урахування| і статистичної звітності. Основний капітал – це немобільний капітал, на тривалий час він виведений з|із| обороту|звороту,оберту|. Оборотний – це мобільний капітал, який знаходиться|перебуває| в обороті|звороті,оберті|,  і чим вища його оборотність, тим більше він приносить прибутки підприємству. Актив балансу містить відомості про розміщення капіталу того, що| є|наявний| у|в,біля| розпорядженні підприємства, тобто про вкладення| його| в конкретне| майно| і матеріальні цінності. Актив балансу ділиться на основний| і оборотний| капітал. Для оцінювання стану використання| основних| засобів тільки балансу не достатньо , притягуються| дані форми| 5, а так саме первинного| бухгалтерського| обліку з урахуванням і статистичної звітності. Основній капітал – це| немобільний капітал, на тривалу| годину він виведений| з обороту. Оборотній – це| мобільний капітал, який| перебуває в обороті і чим| вища| його| оборотність, тим| більше він приносить прибутки| підприємству. Майно ДХК «ЛВР» на 1.01.05. складало| 4025,9 тис|. грн., за звітний період воно| збільшилося на 23472 тис. грн. і на 31.12.05. склало 24598 тис|. грн., З малюнка 1.4.1. і таблиця 1.4.1. видно , що| дане| підприємство має хорошу структуру активів, це| значить , що| дана структура свідчить про мобільності майна| підприємства і сприяє прискоренню| оборотності засобів. 

  Малюнок 1.4.1


Найменування статті

Абсолютне значення, тис. грн.

Питома вага %

Зміни

На початок 2005 роки

На кінець 2005 роки

На початок 2005 роки

На кінець 2005 роки

Абс. приріст, тис. грн.

Темп зростання|зросту| %

Темп приросту %

Всього оборотних активів

17584,00

17031,00

100,00

100,00

-1179,20

96,86

-3,14

Запаси

12029,00

11800,00

68,41

69,29

-229,00

98,10

-1,90

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1127,00

951,00

6,41

5,58

-176,00

84,38

-15,62

Дебіторська заборгованість за розрахунками

130,00

68,00

0,74

0,40

-62,00

52,31

-47,69

Інша поточна дебіторська заборгованість

4041,00

3939,00

22,98

23,13

-102,00

97,48

-2,52

Грошові кошти і їх еквіваленти

27,00

31,00

0,15

0,18

4,00

114,81

14,81

Інші оборотні активи

230,00

242,00

1,31

1,42

12,00

105,22

5,22