Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 2

Статті балансу

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за звітний період

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Абсолютне відхилення

  тис. грн.

Темп зростання|зросту|

Темп приросту

%

Внесок|вклад|

статті   %

У питомій вазі статей % -пункти

 Майно, всього

24598

100.00

23472

100.00

-1126

0.95

-4.58

100

х

Власний капітал

12819

52.11

10.543

44.92

-2276

0.82

-17.75

-2.02

-7.19

Статутний капітал

7395

30.06

73.95

31.51

0

1.00

0

0

1.45

Інший додатковий капітал

9419

38.29

9223

39.29

-192

0.98

-2.04

-17.05

0

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)

(3995)

(16.24)

(6075)

(25.808)

(2080)

(1.52)

(52.07)

(184.72)

9.64

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

490

1.99

495

2.11

5.00

1.01

1.2

0.44

0.12

Довгострокові зобов'язання

1564

6.36

2999

12.78

1435

1.92

91.705

127.44

6.42

Відстрочені податкові зобов’язання

1085

4.41

1130

4.81

45

1192

91.75

127.44

6.42

Інші довгострокові зобов’язання

479

1.95

1869

7.69

1390

3.90

290.19

123.45

6.01

Поточні зобов'язання

9725

39.54

9435

40.20

-290

0.97

-2.98

-25.75

0.66

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

413

1.68

23

0.14

-380

0.08

-92.01

-33.75

-1.54

Поточні зобов'язання за розрахунками

4749

19.31

4499

0.19

-250

0.95

-5.26

-22.20

-19.12

Інші поточні зобов'язання

4563

18.55

4903

20.89

340

1.07

7.45

30.20

2.34


Майно ДХК «ЛВР» на 1.01.2005р. складало 24598 тис. грн., за звітний період воно зменшилось на 1126 тис. грн. і на 31.12.05. склало 23472 тис. грн., причому на 50.9%  унаслідок|внаслідок| зменшення необоротного капіталу і на 49.1% за рахунок зменшення оборотного капіталу. З|із| агрегованого балансу видно|показно|, що необоротні активи по абсолютній величині зменшились на 573 тис. грн., їх питома вага у валюті балансу  збільшилася на 1.07%-пункту (з 28.5 по 27.4%), причиною стало збільшення незавершеного будівництва на 26 тис. грн. Оборотні активи за звітний період зменшились на 553 тис. грн|, при чому збільшилась їх питома вага у валюті балансу на 1,07%-пункту (з 71.5 до 72.6%). При цьому дебіторська заборгованість за розрахунками скоротилася на 62 тис. грн., а разом з нею скоротилася і  дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги  на 380 тис. грн. Якісних зрушень|зсувів| в структурі джерел за звітний період не відбулося. Власний капітал ДХК «ЛВР» на 01.01.05. складав 12819 тис. грн., а на 31.12.05. його розмір зменшився на 2276 тис. грн.  і дорівнював|рівнявся| 10.543 тис. грн|, при цьому його питома вага у валюті балансу скоротилася на 7.19%-пункту (з 52.11 до 44.92%). Основна причина цього – збільшення нерозподіленого прибутку на 2080 тис. грн. Позиковий капітал знизився на 2276 тис. грн. Відмічено скорочення іншого додаткового капіталу на 2.04%. Це відбулося із-за скорочення|зросту| кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги на 380 тис. грн. (або 92%). Поточні зобов'язання за розрахунками в звітному періоді зменшилися на 250 тис. грн. (або на 5%).|та| Методичні рекомендації [2, 15 -22с.]