Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням

Страницы работы

Содержание работы

1. Аналіз фінансового стану підприємства

1.1. Характеристика  ДХК«ЛВР»

   Юридичною адресою та місцезнаходженням ДХК «ЛВР» є|з'являється,являється|:

Україна

        Луганська область

м. Антрацит

Вул. Ростовська.40

          ДХК «ЛВР»  має державну форму власності. Займається машинобудуванням.

1.2. Загальна|спільна| характеристика складу, структури і динаміки статтів балансу

Аналіз валюти балансу проводиться шляхом порівняння даних загальної|спільної| вартості майна підприємства на початок і на кінець періоду. Для того, щоб аналіз валюти балансу був повним|цілковитим|, необхідно дати оцінку змінам окремих його статей. Така оцінка дається за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного) аналізів. При горизонтальному аналізі виявляються абсолютні і відносні зміни величин статтів балансу за певний період і дається оцінка цим змінам. В більшості випадків дослідження структури і динаміки фінансового стану підприємства проводиться|виробляється,справляється| за допомогою складання ущільненого порівняльного аналітичного балансу шляхом агрегації деяких однорідних по складу елементів балансових статей. Спосіб угрупування в ньому статей вибирається індивідуально, залежно від значущості тієї або іншої статті для конкретного підприємства. Порівняльний аналітичний баланс одержують|отримують| з|із| початкового|вихідного| балансу шляхом агрегації і доповнення показниками структури, динаміки і структурної динаміки вкладень і джерел засобів підприємства за звітний рік.

          Використовуючи порівняльний аналітичний баланс підприємства, можна всесторонньо|всебічно,усебічно| проаналізувати і оцінити структуру капіталу, склад джерел формування майна підприємства, розміщення засобів в активах підприємства.


                                                                                                                                                                                   Таблиця 1.2.1.

Агрегований порівняльний аналітичний баланс (актив)

Статті балансу

На початок періоду

На кінець періоду

Зміни за звітний період

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Абсолютне відхилення

  тис. грн.

Темп зростання|зросту|

Темп приросту %

Внесок|вклад| статті

 %

У питомій вазі статей % - пункти

Майно, всього

24598

100.00

23472

100.00

-1126

0.95

-4.58

100

х

Необоротні активи

7014

28.51

6441

27.44

-573

0.92

-8.17

-5089

-1.07

Незавершене будівництво

26

0.11

26

0.11

0

1.00

0

0

0

Основні засоби

6988

28.41

6415

27.33

-573

0.92

-8.20

-50.89

-1.08

Оборотні активи

17584

71.49

18031

72.56

-553

0.97

-3.15

-49.11

1.07

Запаси

12029

48.90

11800

50.27

-229

0.98

-1.90

-20.34

1.37

Векселі

105

0.43

105

0.45

0

1.00

0

0

0.02

Чиста дебіторська заборгованість

1127

4.58

951

4.05

-176

0.84

-15.62

-15.63

-0.53

Дебіторська заборгованість за розрахунками

130

0.53

68

0.29

-62

0.52

-47.69

-5.51

-0.24

Інша дебіторська заборгованість

4041

16.43

3939

16.78

-102

0.97

-2.52

-9.06

0.35

Грошові кошти

27

0.11

31

0.13

4

1.15

14.81

-0.36

0.02

Інші оборотні активи

123

0.50

135

0.58

12

1.10

9.76

1.07

0.08

                                                                                                                                                                Закінчення таблиці 1.2.1.

Агрегований порівняльний аналітичний баланс (пасив) 

Похожие материалы

Информация о работе