Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 12

Таблиця 4.1.2.

Показники рентабельності продукції ДХК «ЛВР»

Показники

Формула розрахунку

Значення

Відхилення

Звітний період, тис. грн.

Попередній період

 тис. грн.

Рентабельність виробництва

Рентабельність продукції

Валовий прибуток

Собівартість реалізованої продукції

0,31

0,37

-0,06

Рентабельність операційної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

Витрати від операційної діяльності

0,07

0,17

-0,01

Рентабельність підприємства

Чистий прибуток

Загальні|спільні| витрати

0,16

0,29

-0,13

                                              Рентабельність продажів

Рентабельність продажів по валовому прибутку

  Валовий прибуток

  Чиста виручка

0,24

0,27

-0,03

Рентабельність продажів по операційному прибутку

Прибуток від операційної діяльності

Чиста виручка

0,07

0,14

-0,07

Рентабельність продажів по чистому прибутку

Чистий прибуток

Чиста виручка

0,031

0,1

-0,069

Аналізуючи дані таблиці 4.1.2. ми можемо побачити, що ефективність управління ДХК «ЛВР» за 2004 рік значно погіршилась. Якщо в попередньому році на одну гривну загальних|спільних| витрат доводилося|припадало,приходилося| 0,11 тис. грн., то  в звітному році тільки|лише| – 0,03 тис. грн., ця зміна відбулася за рахунок збільшення адміністративних витрат, витрат на збут, фінансових витрат. Якщо аналізувати рентабельність продажів, то можна з таблиці 4.1.2. побачити, що вона також змінилася в порівнянні з попереднім роком, і ці зміни відбулися в гіршу сторону. Якщо за 2004 року на одну гривну чистої виручки доводилося|припадало,приходилося| 0,1 тис. грн., то за 2005 рік підприємство на одну гривню чистої виручки мало тільки|лише| 0,031 тис. грн. чистого прибутку. Причиною такої зміни стало те, що ДХК «ЛВР» стало менше реалізувати своїй продукції, що привело до зниження чистої виручки за звітний період (темп зростання|зросту| чистої виручки від реалізації продукції склав 85,3 %), яка в свою чергу негативно вплинула на рентабельність продажів.

5. Аналіз показників інтенсивності підприємства

5.1. Аналіз ділової активності  ДХК «ЛВР»

          Ділова активність розуміється, як поточна виробнича і комерційна діяльність підприємства, яка виявляється в динаміці розвитку підприємства, в досягненні поставленої мети, в ефективності використання економічного потенціалу і розширенні ринків збуту.

          Ділову активність підприємства можна оцінювати як на якісному, так і на кількісному рівні:

          Якісні критерії:

·  широта ринків збуту продукції;

·  наявність експортної продукції;

·  наявність інноваційної продукції;

·  розширення клієнтури постачальниками і т.д.

          Кількісна оцінка ділової активності може здійснюватися по декількох напрямах|направленнях|:

·  за оцінкою рівня ефективності і інтенсивності використання ресурсів підприємства (за допомогою показників рентабельності і оборотності);

·  по ступеню|мірі| виконання плану за основними показниками і забезпеченням заданих темпів їх зростання|зросту| («Золоте правило економіки»);

·  фондове позиціонування|позиціювання| підприємства. 

          По першому напрямку|направленню| рівень активності використання ресурсів і засобів підприємства вивчається шляхом розрахунку коефіцієнтів ефективності (рентабельності) і інтенсивності (показники оборотності і тривалості операційного циклів). Найчастіше при аналізі ділової активності використовуються показники оборотності представлені|уявлені| в таблиці 5.1.