Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 3

1.3. Аналіз майнового положення |становища| підприємства і джерел його формування

 Фінансовий стан підприємства у багатьох випадках залежить від того, які фінансові ресурси має підприємство, звідки вони з'явилися|появилися| і куди вкладені. Забезпечення бізнесу необхідними фінансовими ресурсами є|з'являється,являється| ключовим|джерельним| моментом в діяльності будь-якого підприємства. Тому аналіз  наявності джерел формування і розміщення капіталу має виключно|винятково| велике значення, при цьому особлива увага приділяється вивченню збалансованості політики залучення і розміщення фінансових ресурсів.

Для дослідження складу і джерел формування майна підприємства можна використовувати матричний баланс, що дозволяє наочно|наглядно| відобразити|відображувати| склад джерел засобів, а також, в які активи вони були вкладені.

Для складання матричного балансу користуються такими правилами:                           

1)  вибирається розмір матриці згідно кількості статей активу і пасиву бухгалтерського або агрегованого балансу;

2)  заповнюються балансовий рядок і графа матриці, розташовані|схильні| по периметру матриці;

3)  послідовно (починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| з|із| першої статті активу балансу) підбираються джерела засобів, що знаходяться|перебувають| у розпорядженні підприємства;

4)  перевірка всіх балансових сум по вертикалі і горизонталі матриці.

Третій етап найважливіший|поважніший|, оскільки|тому що| від складу джерел, які притягуються для формування того або іншого виду активу, залежить фінансова стійкість підприємства. Підбір джерел засобів проводиться виходячи з кола|кола| фінансових прав і повноважень, наданих підприємству, економічної природи необоротних і оборотних, власних і позикових коштів, господарської доцільності. Так, наприклад, згідно класичної теорії фінансів мало ліквідні активи не повинні фінансуватися короткостроковими|короткотерміновими|  зобов'язаннями або грошовими коштами. Підбір джерел засобів проводиться в межах залишку |остазасобів  


Продовження таблиці 1.3.1.

На кінець звітного періоду

Власний капітал

Позиковий капітал

Довгострокові зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов'язання

Інші поточні зобов'язання

Баланс

Необоротні активи

6441

6441

Оборотні активи

4597

12434

17031

Запаси

4597

7203

2999

3482

722

11800

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

951

33

918

951

Дебіторська заборгованість за розрахунками

68

68

68

Інша поточна дебіторська заборгованість

3939

3939

3939

Грошові кошти

31

31

31

Інші оборотні активи

242

242

242

Баланс

11038

12434

2999

33

4499

4903

23472

таблиці 1.3.1.

На початок звітного періоду