Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 14

КТП| = Грошові кошти – Поточні зобов'язання

Критична неплатоспроможність відповідає стану потенційного банкрота. Економічний показник ознаки критичної неплатоспроможності є|з'являється,являється| наявність поточної неплатоспроможності на початку і кінці звітного періоду, що передував подачі заяви про порушення справи про банкрутство|банкротство| і зниження коефіцієнта покриття (загальної|спільної| ліквідності) нижче 1,5 і коефіцієнта забезпеченості власних оборотних коштів нижче 0,1.

КПОКР= Оборотні активи / поточні зобов'язання < 1,5

ДО СОС| = (Власний капітал - необоротні активи)/Оборотні активи.

Надкритична неплатоспроможність характеризує такий фінансовий стан підприємства, при якому воно зможе задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше, ніж через застосування|вживання| ліквідаційної процедури. Економічними показниками ознак надкритичної неплатоспроможності є|з'являється,являється| зниження коефіцієнта покриття нижче 1. Боржник згідно закону повинен звернутися|обернутися| в місячний термін в господарський суд із|із| заявою про порушення справи про банкрутство|банкротство|.

Фіктивне банкрутство|банкротство|, коли КПОКР| > 1  і  рентабельність >= 0, а також прибуток > 0  в попередніх періодах.

Таблиця 6.1

Показники неплатоспроможності ДВХ «ЛВР»

Показник

Розрахункова

формула

Розрахунок

Фактичне значення показника

Нормативне значення показника

Коефіцієнт поточної платоспроможності

Грошові кошти та їх еквіваленти – поточні зобов’язання

31-9435

-9404

>0

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0.24

>0.1

Коефіцієнт поточної ліквідності

1.81

>1.5

Чистий прибуток

-2374

>0

Критична неплатоспроможность

В цілях своєчасного виявлення тенденцій формування незадовільної структури балансу у|в,біля| прибутково-працюючого підприємства і вживання попередніх заходів, направлених|спрямованих| на запобігання банкруцтву|банкротству|, повинен проводиться експрес-аналіз. У зарубіжних країнах для оцінки ризику банкруцтва|банкротства| підприємств широко використовують моделі відомих західних економістів Альтмана, Таффлера, Спрінгейта, Фулмера і інших, які були розроблені за допомогою багатофакторного дискримінантного| аналізу. Слід зазначити, що|слід відзначити , що,следует отметить | зарубіжні дискримінантні| моделі, розроблені в нетипових умовах для економіки України. Найширшу популярність одержала|отримала| модель американського ученого Альтмана

Двофакторная модель Альтмана має такий вигляд|вид|:

Z= - 0,3877 - 1,0736K1 + 0,0,0579K2, де

Z – інтегральний показник рівня загрози|погрози| банкруцтва|банкротства|;

К1 – коефіцієнт поточної ліквідності (покриття);

К2 – співвідношення зобов'язань і сукупного капіталу підприємства.

  Якщо Z < 0 – вірогідність|ймовірність| банкруцтва|банкротства| підприємства невелика;

           Z = 0 – вірогідність|ймовірність| банкруцтва|банкротства| оцінюється в 50%;

           Z > 0 – висока вірогідність|ймовірність| банкруцтва|банкротства|.

Перехід України від командно-адміністративної господарювання моделі до ринкової супроводжується|супроводиться| зміною умов і принципів функціонування підприємств. Тому гостро з'явилася проблема банкруцтва|банкротства| суб'єктів господарювання, виникла необхідність його регулювання на державному рівні, потреба в розробці системи діагностики і уникнення банкруцтва|банкротства|, а також стратегій виходу з|із| кризових|кризисних| ситуацій на самих підприємствах. Тому ми також використовуємо модель для діагностики банкруцтва|банкротства| українських підприємств, яка грунтується на порівнянні  фактичних значень фінансових показників нашого підприємства з|із| їх нормативними значеннями. Ця модель має такий вигляд|вид|: