Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

Розділ 1. Теоретичні засади логістики збуту промислового підприємства у сучасних умовах господарювання. 5

1.1 Поняття, основні завдання та функції логістики як прикладної економічної науки. 5

1.2 Сутність та функціональні особливості збутової логістики. 12

1.3     Особливості збутової логістики на промисловому підприємстві 28

Розділ 2. Аналіз логістики збуту на підприємстві  ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 47

2.1 Аналіз ринку кондитерських виробів України. 47

2.2 Історія та аналіз господарчо-фінансової діяльності  ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 54

2.3 Особливості здійснення логістики збуту на  ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 59

Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення збутової логістики ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». 67

3.1. Використання середньотонажних автомобілей для обслуговування власної збутової мережі підприємства. 67

3.2 Робота над покращенням пакування продукції 68

3.3 Розширення функціональних можливостей автоматизації збутової логістики шляхом залучення систем DRP і DRM... 69

3.4 Надання переваги непрямим каналам збуту. 70

Висновки. 71

Список використаної літератури. 73


ВСТУП

Поточні результати господарювання національних товаровиробників зазнали значного погіршення внаслідок світової фінансово-економічної кризи. Вони характеризуються падінням обсягів промислового виробництва, зменшенням споживчого попиту, порушенням наявних коопераційно-інтег­ра­цій­них зв’язків у взаєминах суб’єктів господарювання, що об’єднані у різного роду логістичні ланцюги створення вартості. Це призводить до виникнення різноманітних проблемних ситуацій як в життєдіяльності логістичних систем, так і у відносинах "постачальник – виробник – споживач". Саме потреба подолання можливих проблем вимагає організації належного управління бізнес-процесами підприємства та встроювання його в розширену систему партнерських відносин. Головним підґрунтям, у даному випадку, повинна виступати логістизація управлінської діяльності, орієнтована на збагачення наявних технологій менеджменту здобутками логістичного підходу.

Слыд зазначити, що важливим аспектом функціонування промислових підприємств є збут продукції. Матеріальні та супутні їм фінансові, інформаційні потоки після процесів постачання та виробництва повинні дійти від виробника до замовника. Відповідно для задоволення потреб ринку, таких, як висока якість продукції, своєчасність поставок, надійне обслуговування, підприємству необхідно орієнтуватися на споживача. Загалом для забезпечення ринкової стійкості підприємства та підвищення його конкурентоспроможності керівникам слід звернути особливу увагу на збутову політику підприємства, управління якою передбачає комплексне поєднання організаційних, фінансових, маркетингових та ін. заходів. Усі разом вони становлять логістику збуту.

Через високу конкуренцію на ринку та застарілість існуючих управлінських підходів промислові підприємства можуть встратити значний обсяг зон збуту. Це підкреслює актуальність і важливість подальших досліджень у сфері управління збутом на основі логістичного підходу, а також необхідність розробки нових підходів до організації збуту на промисловому підприємстві на основі накопиченого досвіду зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів.

Говорячи про ступінь розработки питання, слід зазначити, що питанню збутової логістики присвячено чимало праць вітчизняних та закордонних вчених. Так у дослідженнях таких авторів, як Міротін Л.Б., Неруш Ю.М., Сєргєєв В.І. основна увага зосереджена на властивостях логістичних систем. Проблеми впровадження логістичних систем на виробничому підприємстві більш докладно розглянуто у працях таких вчених, як Крикавський Є.В.,
Окландер М.А., Хромов О.П., Чухрай Н.І. та інші. Питанням збутової логістики присвячені праці таких вітчизняних вчених, як Азарян О.М., Бабенко Н.О., Банько В.Г, Войчак А.В., Герцик В.А., Гончарова Н.П., Гребньов М.Г., Кальченко А.Г., Кислий В.М., Павленко Л.Ф., Руделіус В., Чорнописька Н.В. та інші. Проблемам використання та управління системою розподілу велику увагу приділяють такі вчені, як Грант Стюарт, Дж. Болт, Джоббер Д., Ланкастер Д., Ларіна Р.Р., Стрікленд А., Тарнавська Н.П., Томпсон А., Штерн В. Льюїс та інші.

Разом з тим, наукові дослідження щодо оцінки та побудови дистрибуційної мережі промислових підприємств, оптимізації використання їх збутового потенціалу, на думку автора, потребують удосконалення. Їх вирішення надасть можливість вітчизняним товаровиробникам оптимізувати збутову діяльність на основі перерозподілу функцій на різних рівнях мережі та вибирати ґрунтовні управлінські рішення щодо формування стратегій стимулювання збуту продукції.

Метою даної курсової роботи є розкриття сучасних теоретичних аспектів логістики збуту промислового підприємства, а також розробка на базі вивченого та проаналізованого матеріалу практичних порад з ціллю підвищення якості збутової діяльності промислового підприємства.

Поставлена мета передбачає розв’язання наступного ряду задач:

Похожие материалы

Информация о работе