Процеси оптимізації використання збутового потенціалу промислових підприємств, страница 6

-  організацію підготовки торговельного персоналу та управління діяльністю торговельних представництв;

-  організацію взаємодії всіх підрозділів підприємства для досягнення цілей збуту.

До сукупності функцій контролю та регулювання можна віднести:

-  оцінку результатів діяльності;

-  контроль за виконанням планів;

-  оперативне регулювання збутовою діяльністю підприємства з урахуванням впливу зовнішніх та внутрішніх чинників;

-  оцінку і стимулювання діяльності збутового апарату;

-  статистичний, бухгалтерський та оперативний облік збутової діяльності.

Задачі і функції збутової логістики вимагають певних форм її організації, тобто відповідним чином організованого процесу збуту готової продукції.

Організація збутової логістики містить:

1)  організацію процесу збуту готової продукції з урахуванням принципів та методів логістики;

2)  організацію управління збутом як сукупності логістичних операцій, логістичноих ланцюгів і систем;

3)  організація взаємодії учасників збутової діяльності, тобто суб’єктів збутовоїки;

При цьому оперційна система збутової логістики складається з трьох підсистем :

v переробної підсистеми;

v підсистеми забезпечення;

v підсистеми планування і контролю.

Задоволення попиту споживачів є результптом взаємодії всіх перелічених підсистем (див. рис. 3)

Переробна підсистема безпосередньо виконує збутову роботу, перетворюючи сигнали ринку про платоспроможний попит споживачів (вхід системи) на необхідні ринку товари та послуги (вихід системи). Збутовий перетворювач (транслятор попиту) виконує операції з асортиментного завантаження виробництва, кількісного та якісного приймання готової продукції, організації її зберігання і підготовки до споживання, просування товарів на ринок каналами розподілу і товароруху, допродажного і післяпродажного обслуговування споживачів.

Рис. 3 Операційна система збутової логістики

Підсистема забезпечення створює матеріально-речові і фінансово-трудові умови для нормального функціонування переробної підсистеми. Вона містить: виробниче забезпечення збуту, у тому числі виробництво товарів і послуг за замовленнями споживачів, матеріально-технічне забезпечення збутової діяльності з урахуванням створення складів, транспортних, торговельних та інших комунікацій; фінансове забезпечення виробництва і реалізації продукції, зокрема фінансування рекламних кампаній; кадрове забезпечення збутових служб підприємств, у тому числі професійне навчання торгівельного персоналу. Підсистема забезпечення розподільчої логістики може базуватися тільки на власних ресурсах підприємства (що трапляється дуже рідко), а також на запозичених коштах. Вибір того чи іншого способу забезпечення часто визначається економічною ефективністю і результативністю функціонування підсистеми забезпечення, в разі, коли певна функція забезпечення може стати функцією переробної підсистеми. Наприклад, в загальному випадку перевезення готової продукції – функція підсистеми забезпечення, але у разі надання транспортних послуг стороннім організаціям вона стає функцією переробної підсистеми.

Підсистема планування і контролю може бути класифікована як управлінська підсима в кібернетичній моделі розподільчої логістики логістики. Вона виконує команди (плани, завдання) за інші (керовані) підсистеми, одержує інформацію про їх реалізацію на керований влив (звороний зв’язок) і коригує поведінка учасників збутової діяльності відповідно до прийнятих цілей і завдань. Вироблення та прийняття управлінського рішення у даній підсистеми здійснюються під активним впливом зовнішнього середовища (економічного, правого, політичного) і з урахуванням внутрішньої організації збутової діяльності підприємства (склад служби збуту, склад і розподіл функцій у підрозділах підприємства).

Збутова діяльність взагалі включає цілий комплекс різноманітних процедур, які входять до складу процесів зберігання готової продукції, її продажу і відправлення покупцю. Проте вказаним процесам передують деякі необхідні дії, які можуть включати: