Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання

Страницы работы

47 страниц (Word-файл)

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ І ХІМІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

з курсу „Екологічна експертиза”

напрямку підготовки: 6.040106 «Екологія, охорона

навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Макіївка 2014


УДК 628.1.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу «Екологічна експертиза» для студентів напрямку підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. / Укл.  В.В. , 2014. – 26 с.

Друкується за рішенням Вченої ради ІМГОНС  ДонНАБА

Протокол №____ від____2014р.

©ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ДонНБА), 2014р.

ЗМІСТ


ВСТУП

Збільшення масштабів та інтенсивності господарської діяльності в сучасних умовах пов’язано з некерованим використанням природних ресурсів, порушенням екологічної рівноваги у природі, виникненням кризових ситуацій в окремих містах та регіонах.

Необхідність розв’язання зазначених проблем потребує прийняття невідкладних заходів економічного, технічного, політичного, соціального та організаційного характеру, серед яких першочергове значення в екологічній політиці держави має екологічна правова система, на базі якої здійснюється управління та контроль в екологічній сфері. До ряду підходів та засобів управління охороною НПС належать такі функції як стандартизація та нормування, екологічний моніторинг, екологічна експертиза, видача ліцензій і лімітів та ін., які викладаються у професійно-орієнтованих дисциплінах: “Техноекологія та техногенна безпека”, “Екологічний моніторинг”, “Екологічна експертиза”, “Економіка природокористування”.


1.  Загальні положення

Екологічна експертиза  -  установлення відповідності намічуваної господарської й іншої діяльності

-  екологічним вимогам,

-  визначення допустимості реалізації об'єкта екологічної експертизи

з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє середовище й пов'язаних з ними:

-  соціальних,

- економічних і інших наслідків реалізації об'єкта екологічної експертизи.

Екологічна експертиза являє собою самостійний вид державного контролю, вона має превентивне значення, тому що відбувається до початку діяльності, а також виступає гарантом виконання екологічного законодавства.

Екологічна експертиза відбувається у вигляді попередньої перевірки відповідності господарських рішень, діяльності і її результатів вимогам охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки суспільства.

Екологічна експертиза встановлює:

1.  Чи не суперечить намічувана діяльність екологічному законодавству України.

2.  Чи відповідає намічувана діяльність вимогам нормативних актів по охороні навколишнього середовища й раціональному використанню ресурсів.

3.  Чи досить повно зроблена оцінка впливу намічуваної діяльності на навколишнє середовище.

4.  Чи допустима намічувана діяльність з погляду безпеки навколишнього середовища.

5.  Чи достатні передбачені проектом заходи щодо охорони навколишнього середовища й раціональному використанню природних ресурсів.

Основне питання, на яке повинна відповісти державна експертиза, - це можливість реалізації проекту (рекомендувати проект до реалізації, не рекомендувати проект до реалізації, відправити проект на доробку, визначивши масштаби й напрямки його вдосконалювання.

Екологічна експертиза є одним з найбільш дієвих засобів управління охороною навколишнього середовища. Екологічна експертиза виконується з урахуванням пріоритету екологічних чинників у їх взаємодії з соціальними та економічними чинниками, визначає шляхи і засоби нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки.

Знання суті, принципів та методів екологічної експертизи, її правової основи та нормативної бази (норми і правил природокористування та забруднення компонентів довкілля) є метою курсу “Екологічна експертиза”.

Студенти повинні вміти визначати перелік обов’язкових питань, які потребують розгляду при проведенні екологічної експертизи.

Студенти повинні знати, як встановити відповідність об’єктів екологічної експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм і правил та оцінити вплив діяльності цих об’єктів на стан навколишнього середовища.

Суттєве місце в екологічній підготовці майбутнього спеціаліста займає навчання розрахункам та оцінкам величин забруднення навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів.

Для досягнення зазначених цілей цикл навчальних занять, крім лекцій включає практичні заняття та самостійну роботу студентів.

Мета й завдання курсового проектування

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Биология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
717 Kb
Скачали:
0