Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 14

;

;

;

, де W0– середня швидкість виходу газоповітряної суміші з устя джерела викиду, м/с;

, де D- діаметр устя джерела викиду, м;

Коефіцієнт m  залежить від параметра f:

 при f<100;

; при f>=100;

Для fe<f<100  значення коефіцієнта m  обчислюють при f=fe. Коефіцієнт n при f<100  залежить від величини VM:

n = 1 (при VM>=2);

; при 0,5=<VM<2;

n = 4,4VM; при VM<0,5;

При f>=100 величину n = 1, прийнявши VM =

f - безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості (при рівній або слабкопересіченої місцевості з перепадом висот, що не перевищують 50 м на 1 км, приймаємо f = 1).

Контроль початкових концентрацій шкідливих речовин у газах, що відходять:

а. Визначити початкову концентрацію забруднюючої речовини в газах, що відходять об'єкта, що проходить експертизу, г/м3, по формулі:

, де G- кількість шкідливих речовин, що викидаються, кг/ч.

б. Визначити вимоги до концентрації забруднюючих речовин, що надходять з джерела викиду з обліком ГДВ,   тобто розрахунок допустимої концентрації для кожного джерела, г/м3.

, де ГДВ - гранично допустимий викид, г/с.

ЯКЩО СНАЧДОП ,  ТО ВАРТО ЗРОБИТИ ВИСНОВОК ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН.

Відповідно до обліку принципових схем очищення газів, підібрати очисні апарати для того, щоб ефективність (при одноступінчастій установці) або загальна ефективність (при багатоступінчастій установці) задовольняла вимогам до концентрацій шкідливих речовин на викиді, а інші параметри дозволяли б застосовувати обрані апарати для даного конкретного випадку.

Приводиться опис принципової технологічної схеми. Опис технологічної схеми викладається в напрямку руху основного матеріального потоку з вказівкою головних показників технологічного режиму (продуктивність, тиск, температура).

До опису додається креслення технологічної схеми, що виконується на аркуші того ж формату, що й пояснювальна записка.

Апарати нумеруються в напрямку основного матеріального потоку, причому на кресленні вказуються ті ж номери, які наведені в описі схеми.

Матеріальні потоки зображуються різнобарвними лініями; напрямку їх у трубах вказуються стрілками.

Оцінку впливу об'єкта експертизи на атмосферне повітря викласти відповідно до основних положень Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Фізичні фактори впливу об'єкта експертизи на навколишнє середовище і їхню оцінку аналізуються у випадку значних проявів шумових, вібраційних, електромагнітних, радіаційних впливів, здатних змінити умови існування фауни й флори на прилягаючих територіях).      

Приводиться   аналіз   впливу   теплових   викидів,   шуму, ультразвуку,     електромагнітних     і     іонізуючих     випромінювань     і обґрунтовуються заходи щодо їхнього попередження або зменшення.

Мікроклімат

Підрозділ виконується у випадках активного й масштабного впливів проектованої діяльності на мікрокліматичні умови (значне теплове забруднення, випар у більших масштабах і ін.).

Підлягають аналізу впливу проектованої діяльності на інтенсивність падаючої сонячної радіації, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість мрячних періодів і ін.

Водне середовище

Підлягають     аналізу     порушення     гідрологічних     і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів проектованої діяльності, впливів на поверхневі й підземні води пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скиданнях всіх видів стічних вод і фільтраційних витоків.

Результати аналізу повинні відбивати розподіл оцінюваних показників по території й у контрольних створах, ураховувати підсумовуючі впливи, обґрунтовувати санітарні норми, гранично припустимі скидання й фільтраційні витоки;