Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 9

txx — час роботи двигуна на холостому ходу, хвилинах.

Величина tnp приймається однаковою для різних типів автомобілів, але істотно залежить від температури повітря:

Температура повітря, 0С

Час прогріву, хвилин

вище +5

4

+5........   -5

6

-5........-10

12

-10........-15

20

-15........-20

28

-20........-25

36

нижче —25

45

При зберіганні в приміщенні tnp дорівнює 0,5хвилин. При наявності засобів прогріву при температурі нижче мінус 5°С tnp дорівнює 6 хвилин. Тривалість роботи двигуна на холостому ходу при виїзді на лінію (поверненні) у середньому становить 1 хвилину.

Валове виділення (у т/рік) забруднюючих речовин від групи з N штук автомобілів розраховується роздільно для теплого (Т), перехідного (П) і холодного (X) періодів року наступній формулі:

МT(П,X)= ά* (Мк' + Мк") *N* DT(П,X) *10-6

де  ά- коефіцієнт випуску - відношення кількості наявних автомобілів, що виїжджають із території підприємства до кількості, даної групи;

DT(П,X)— кількість робочих днів у розраховується периоде, що, року (холодному, теплом, перехідному).

Валове (річне) виділення забруднюючих речовин визначається підсумовуванням по формулі:

МЕ = МТП + МХ

3. Максимально разове виділення (у г/с) забруднюючих речовин автомобілів К-ї групи розраховується для місяця з найбільш низькою  середньомісячною температурою по формулі:

G=Мк' *ά *N/ (60*tр)

де tр – час роз'їзду автомобілів, хвилини.  

Приклад розрахунку№1

Маріупольський молокозавод має вантажний автомобіль ГАЗ-51, місце стоянки якого знаходиться в 100 м (0,1 км) від в'їзних ворот і 30 м (0,003 км) від виїзних воріт. Автомобіль виїжджає з території і в'їжджає один раз на день. Визначте валовий викид забруднюючих речовин за 20 відпрацьованих днів в липні.

Розв’язання:

Питомі виділення забруднюючих речовин з карбюраторним двигуном вантажоємністю від1 до 3 т в липні (теплий перід року) представлені в табл.нижче

Забруднююча речовина

СО

СnHm

NOx

S02

при прогріві двигуна

8,1

1,6

0,1

0,016

при перемі

щенні по тери торії

27,6

4,9

0,6

0,1

на холостому ходу

8,1

1,6

0,1

0,016

Валове виділення забруднюючих речовин одним автомобілем при однократному  виїзді  з території:

Мк' =qпр tпр + qL * L' +qxx *txx

МCO' =qCO пр tпр + q COL * L' +q COxx *txx =8,1*4+27,6*0,1+8,1*1=43,26 г;

М СH' =q СHпр tпр + q СHL * L' +q СHxx *txx =1,6*4+4,9*0,1+1,6*1=8,49г;

М NOx' =q NOxпр tпр + q NOxL * L' +q NOx xx *txx =0,1*4+0,6*0,1+0,1*1=0,56г;

М S02 ' =q S02пр tпр + qS02L * L' +q S02xx *txx =0,016*4+0,1*0,1+0,016*1=0,09г

Валове виділення забруднюючих речовин одним автомобілем при однократному  в'їзді  на територію:

М" CO=q COL * L" +q COxx *txx =27,6*0,03+8,1*1=8,93 г;

М" СH =q СHL * L"   +qСHxx *txx =4,9*0,03+1,6*1=1,75г;

М" NOx=q NOxL * L"+q NOx xx *txx =0,6*0,03+0,1*1=0,118г;

М" S02 =qS02L * L" +q S02xx *txx =0,1*0,03+0,016*1=0,019г

В даному випадку валовий викид забруднюючих речовин дорівнює валовому виділенню і за весь місяць липень складе:

МCO =20*(М'CO + М" CO) =20* (43,26+8,93)=1043,8г/місяць

М СH =20*(М' СH + М" СH) =20* (8,49+1,75)=204,8г/місяць

М NOx =20*(М' NOx + М" NOx) =20* (0,56+0,118)=13,6г/місяць

М S02 =20*(М' S02 + М" S02) =20* (0,09+0,019)=2,2г/місяць

Приклад розрахунку№2

Визначте максимальне разове віділення оксиду вуглецю для підприємства , що описане у попередньому прикладі, при часі роз'їзду вантажного автомобіля ГАЗ-51 – 30 хвилин, коефіцієнта випуску на лінію -0,7.