Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 2

Курсовий проект по екологічній експертизі виконується студентами напрямку підготовки: 6.040106 «Екологія, охоронанавколишнього середовища та збалансоване природокористування»  на 8 семестрі одночасно з вивченням курсу «Екологічна експертиза». Метою курсового проектування є закріплення знань студентів по основних розділах курсу екологічної експертизи, прищеплювання їм навичок роботи з технічною літературою, освоєння методики розрахунку очисного встаткування, вибір його конструктивного оформлення, а також проведення оцінки ступеня екологічного ризику й безпеки запланованої діяльності та відповідності об'єкта екологічної експертизи вимогам природоохоронного законодавства, санітарним і будівельним нормам, правилам; ефективності повноти й вірогідності передбачених заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Робота виконується на підставі наступних нормативних документів:

1.  Ст. 37 Закону України «Про екологічну експертизу».

2.  Положення п. 22 «Перелік видів діяльності об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку».

Зміст і обсяг курсового проекту.

Курсовий проект складається із двох частин:

·  розрахунково-пояснювальної записки

·  графічної частини

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити наступні розділи:

·  завдання на проектування

·  вступ

·  основну частину

·  висновок

·  список використаної літератури

У графічній частині приводяться загальний  вид і складальні  одиниці  проектованого апарата.

Завдання на проектування видається студентові керівником на першій консультації й містить основні вихідні дані для проектування.

У «Вступі» обґрунтовується необхідність проведення екологічної експертизи об'єктів, що представляють підвищену екологічну небезпеку, висвітлюється вплив виробничої діяльності промислового підприємства на екологічний стан атмосфери, поверхневі водні об'єкти, надра, рослинний і тваринний світ, показується можливість зниження забруднення навколишнього природного середовища. Оскільки той самий результат щодо розробки заходів екологічної безпеки можна досягти найрізноманітнішими конструктивними рішеннями, при виборі конкретних пропозицій варто враховувати певні вимоги:

1.  Реалізація рішення повинна забезпечити дотримання діючих нормативів.

2.  Надійність обраних рішень повинна забезпечуватися використанням сучасного технологічного устаткування.

3.  Рішення повинне бути максимально економічним щодо капітальних і експлуатаційних витрат.

Все це наводиться на основі критичного огляду літератури по заданій темі.

В основній частині відбиваються наступні матеріали:

-   фізико-географічна й кліматична характеристики району й  промислового майданчика будівництва об'єктів проектованої діяльності;

-  загальна характеристика об'єктів проектування й господарської діяльності в зонах їхнього впливу;

-  характеристика навколишнього природного середовища та оцінка впливів на нього;

-   характеристика навколишнього соціального середовища й оцінка впливів на нього;

-  оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;

-  заходу щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища й екологічної безпеки;

-  комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище й характеристика залишкових впливів;

У висновку на підставі викладеного матеріалу дається оцінка впливу об'єкта експертизи (позитивна або негативна).

У списку використаної літератури приводяться в порядку використання в тексті прізвища й ініціали авторів, повна назва книги, найменування видавництва й рік видання.

У графічній частині приводиться загальний вид проектованого апарата, обов'язковий обсяг графічної частини - 1  аркуш паперу формату 593х841 мм за ДСТ 2.301-68.

Для правильної й об'єктивної оцінки ступеня екологічного ризику, в основній частині необхідно викласти наступні матеріали: