Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 12

  • – строк у таблиці стільки, скільки забруднюючих речовин викидається з даного підприємства

Приклад заповнення таблиці1 «Характеристика джерел утворення і джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу»

Таблиця 9 -Характеристика джерел утворення і джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу

Виробництво

Найменування джерела утворення та їх кількість

Номер джерела викиду

Діаметр джерела викиду Д, м

Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела викиду

швидкість, м/с

об’єм, м3

1

2

3

4

5

6

Механічна обробка металів

Шліфувальний верстат, 2

3

0,4

7,0

0,88

Продовження таблиці:

Час роботи джерела утворення

Найменування забруднюючої речовини

Кількість забруднюю чої речовини, яка викида

ється в атмо сферу, т/рік

Координати джерела викиду в загальнозаводській системі координат

точкового джерела або 1-го кінця лінійного джерела

2-го кінця лінійного джерела

год./добу

днів/рік

Х1

У1

Х2

У2

7

8

9

10

11

12

13

14

6

250

пил абразивний

0,082

75

300

Пояснення до заповнення таблиці

Графа 1 – указується виробництво, до якого належать джерела забруд-нення атмосфери;

Графа 2 – найменування технологічного обладнання, установок, агрегатів, при роботі яких утворюються забруднюючі речовини;

Графа 3 – номер джерела викиду на карті-схемі;

Графи 4,5,6 – параметри джерел викидів (з Додатку 1);

Графи 7,8 – час роботи устаткування, протягом якого виділяється забруд-нююча речовина;

Графа 9 – найменування забруднюючої речовини;

Графа 10 – кількість забруднюючої речовини, що викидається, т/рік ( за результатами розрахунку);

Графи 11,12 – координати точкового, графи 11 – 14 координати площад-ного джерела викиду.


IIIрозрахунок категорії небезпеки підприємства  (КНП) з визначенням санітарно-захисної зони (СЗЗ). Дати оцінку небезпеки підприємства в залежності від одержаного значення КНП.

На підставі даних таблиці 2 провести заповнення таблиці 10 і розрахувати КНП.

:Таблиця 10- приклад

Назва речовин які виділяються

ГДКс.д., мг/м3

Клас

небезпечності

речовин

аі

Викид, т/рік

КНП

Заліза оксид

0.04

3

1

0.0016

0.039

Оксид вуглецю

3,00

4

0.9

0.453

0.183

Хром шестивалентний

0,002

1

1.7

0.000001

0.000

Двоокис азоту

0,04

2

1.3

0.027

0.605

Бензин

1.5

4

0.9

0.026

0.026

Вуглеводні насичені

1

4

0.9

0.045

0.062

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ НЕБЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МАСИ, ВИДУ І СКЛАДУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКИДАЮТЬСЯ В АТМОСФЕРУ

Для визначення категорії небезпечності підприємства використовують дані про валові (річні) викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Категорію небезпечності підприємства (КНП) розраховують за рівнянням:

, де Мі- маса викиду і-тої речовини, т/рік;

ГДКі - середньодобова гранично допустима концентрація і–тої речовини, мг/м3, аі – безрозмірна константа , яка дозволяє порівняти ступінь шкідливості