Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 16

Кількість забруднюючих речовин визначається на підставі зробленої на підприємстві інвентаризації.

Для різних груп виробничих процесів повинні бути наведені принципові схеми утворення стічних вод. Дані про кількість стічних вод представляються по формах табл. 3.

Розрахунок ГДС

Розрахунок ГДС проводиться з метою забезпечення норм якості води водного об'єкта в контрольному створі, що визначається в кожному конкретному випадку органами Мінекобезпеки з обліком типу й категорії водного об'єкта. ГДС установлюють із обліком ГДК речовин у місцях водокористування, здатності водного об'єкта до самоочищення.

Між санітарними вимогами до умов спуска стічних вод у водойми й необхідним  ступенем очищення стічних вод перед спуском їх у водойми питного й культурно-побутового водовикористання в загальному виді відбивається формулою:

Cст*Qст + Cр* a*Qр =< (a*Qр + Qст)*CГДК

де Cст – концентрація забруднення (шкідливої речовини) стічних вод, при якій не будуть перевищені ГДК, мг/м3.

Cр – концентрація цього ж виду забруднення (шкідливої речовини) у воді водойми вище місця випуску розглянутого стоку (приймати Cр = 0,01*Cпр.буд.), мг/м3

Qр, Qст -витрата води у водоймі  й витрата стічних вод, що надходять у водойму, м3

(Qст = Qрік);

a– коефіцієнти забезпеченості зсуву, що визначає частку витрати водойми  Qр, що реально може брати участь у розведенні стічних вод (а= 0,7);

CГДК.– нормативний показник або гранично допустима концентрація шкідливої речовини у воді водойми, мг/м3).

Перетворимо вираження щодо контрольної величини й одержимо:

Cст=< a * Q р/Qст (CГДК – Cр) + CГДК

При визначенні ступеня змішування й розведення стічних вод у водному об'єкті контрольного створу ( на 1 км вище за течією від найближчого населеного пункту) необхідно розраховувати коефіцієнт змішування по методах Фролова й Родзіллера

,

де - основа натурального логарифму;

Q – витрата води у водоймі, м3/сек;

L - відстань до розрахункового створу по фарватері, м;

- коефіцієнт, що враховує гідравлічні фактори змішування й визначається за формулою:

, де - коефіцієнт звивистості, рівняється L/Lпр =1,1

=1,5, для випуску у фарватер ріки

Е - коефіцієнт турбулентності


Кратність розведення перед розрахунковим пунктом водокористування визначається за формулою:

Таким чином, величина Сст. приймається за основу при проектуванні заходів щодо зниження забруднення. Необхідний ступінь очищення  стічних вод розраховується по формулі:

Д =( Сфакт.ст.факт. )*100%

Величина ГДС (г/година, т/рік) з урахуванням вимог  состава й властивостей води у водних об'єктах для всіх категорій водокористування визначається як добуток найбільшого середньогодинної витрати стічних вод (м3/година) фактичного періоду скидання й концентрації речовин у стічних водах (г/м3) відповідно до формули:

ГДС=g * Cст

Розрахунок ГДС урахуванням ГДК шкідливих речовин виконують за вищенаведеною формулою. Однак при визначенні концентрації  Cст варто враховувати, що при скиданні у водойму декількох речовин з однаковими лімітуючими показниками шкідливості (ЛПШ) сума відношень концентрацій кожної речовини у водному об'єкті до відповідного значення ГДК не повинна перевищувати одиницю.

Таким чином, при розрахунку ГДС повинні дотримуватися умови:

де Сп, — концентрація забруднюючих речовин з однаковим лімітуючим показником шкідливості  (ЛПШ) у контрольному створі (нижче випуску).

Якщо фактичні концентрації забруднень у стічних водах підприємства настільки високі, що не задовольняють даній умові, підприємство планує зменшення концентрації забруднювача шляхом локального очищення або удосконалювання технології з найменшими витратами й у найбільш короткий термін. Потім виконують повторну перевірку розрахунку з урахуванням ефективності здійснених заходів, щоб упевнитися, що сума  відношень концентрацій до ГДК у створі водокористування була  не більше одиниці.