Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 8

Таблиця 7-Усереднені питомі показники виділення шкідливих речовин при лакофарбувальних роботах.

Методи фарбування

Виділення шкідливих речовин,г/кг витраченої фарби

аерозоль фарби

пара розчинника

пневматичне розпилення

0,3

0,25

безповітряне розпилення

0,025

0,22

електроосадження

_

0,01

струминний облив

_

0,25

занурення

_

0,35

сушка пофарбованих виробів

_

0,25-0,35

2.3  Розрахунок кількості забруднюючих речовин, що утворюються при робота двигунів автотранспорту

Основна причина забруднення повітря різноманітними двигунами, що використовують в якоситі палива продукти нафтопереробки, полягає в неповному й нерівномірному згорянні палива. Камера згоряння двигуна - своєрідний хімічний реактор, що синтезує забруднюючі речовини, які виділяються з вихлопними газами в атмосферу.

Основна хімічна реакція, що протікає в процесі згоряння палива, може бути представлена наступним узагальненим рівнянням:

СХНу + (х + 0,25у)O2 → xC02 + 0,5в/H2O                      

де СХНу -умовна позначка гами вуглеводнів, що входять до складу палива.

Однак ця реакція не проходить повністю навіть при стехіометричному співвідношенні вихідних компонентів.

Основними забруднюючимиречовинами, щовходять до складу вихлопних газів практично всіх двигунів, є СО, СnHm, NOx.За певних умов у вихлопних газах вміщується також S02, сажа, бензап(і)рен, сполуки свинцю.

Викиди забруднюючих речовин двигунами автотранспорту здійснюються на наступних основних етапах його роботи: прогрів двигуна, холостий хід, пробіг по території підприємства та рух по трасі.

Питомі викиди забруднюючих речовин двигунами автотранспорту залежать від:

-  категорії автомобілів,

-  від їхньої вантажопідйомності,

-  типу двигуна,

-  використовуваного палива,

-  організації контролю вмісту забруднюючих речовин у газах,

-  періоду року.

Виділяють холодний, теплий і перехідний періоди року, що відрізняються величиною середньомісячної температури. Місяці, у яких середньомісячна температура нижче мінус 5°С, ставляться до холодного періоду; місяці зі середньомісячної температурою вище плюс 5 0С— до теплого періоду, а з температурою від мінус 5°С до плюс 5 0С— до перехідного періоду. Для різних кліматичних зон тривалість умовних періодів різна й визначається згідно СНіП 2.01.01-82.

Вплив періоду року враховується тільки для автомобілів, що виїжджають із відкритих стоянок. При зберіганні автомобілів на закритих стоянках розрахунок річних викидів виконується як для постійно теплого періоду року.

Пробіг автомобіля по території підприємства в день відповідає шляху, який пробігає автотранспорт від центрамайданчика-стоянки до воріт при в'їзді й виїзді в сумі.

Масовий викид продуктів неповного згоряння при прогріві двигуна — величина непостійна, у міру прогріву викиди СО, СnHmі сажи (С) зменшуються, а викиди NOx незначні. Питомі нормативні викиди відбивають інтегральну оцінку викидів за цей час.

1. Валове виділення (у г/день) забруднюючих речовин одним автомобілем К-їгрупи в день при виїзді з території підприємства (Мк')і поверненні (Мк") на неї визначається по формулах:

Мк' =qпр tпр + qL * L' +qxx *txx

Мк"=qL * L" +qxx *txx

де qпр- питоме виділення забруднюючих речовин при прогріві двигуна автомобіля, г/хвилину;

qL- питоме виділення забруднюючих речовин при переміщенні по території, г/км;

qxx- питоме виділення забруднюючих речовин двигуном на холостому ходу, г/хв;

L'-   пробіг по території підприємства в день при виїзді, км

L" - пробіг по території підприємства в день при поверненні, км;

tnp — час прогріву двигуна, хвилинах;