Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 15

У матеріалах, що характеризують поверхневі води, приводяться загальні відомості про водні об'єкти, дані про їхні водозбірні басейни й господарське використання, перелік пунктів спостережень за їхнім станом і виводи з результатів цих спостережень.

При оцінці впливів проектованої діяльності на стан поверхневих вод і гідробіоценози розглядаються:

- морфометричні,    гідродинамічні    й    воднобалансові параметри;

-   якість   вод,   включаючи   фізичні,   хімічні,   санітарно-гігієнічні, токсикологічні,  радіоекологічні характеристики;

-     біологічні характеристики, включаючи видовий состав, чисельність, біомасу     гідробіонтів  і біопродуктивність (у тому числі рибопродуктивність).

Вплив об'єкта експертизи на водні ресурси в курсовому проекті необхідно проводити в такій послідовності:

-  Визначення об’’му відпрацьованих вод.

Обсяг відпрацьованих вод орієнтовно визначається по укрупнених нормах водовідведення на одиницю випускається продукции, щоМ. Розрахункові витрати виробничих стічних вод, що надходять на каналізаційні спорудження Qсут (м3/сут), визначаються за даними, представленими технологами або по продуктивності підприємства по питомих нормах водовідведення

Qрік = m*M; Qдоб. = m*M/257, де m – норма водовідведенняна одиницю продукції або сировини, що переробляється, M - число одиниць продукції або сировини, що переробляється, у рік;

257- число робочих днів у році.

Концентрація шкідливих домішок у стічній воді рівняється з гранично допустимими концентраціями (ГДК).

Гідрологічні умови характеризуються по типах водяних об'єктів і їхніх природних особливостей, відповідно до вимог ДСТ 17.1.1.02-77, а також вибираються з умов рішення конкретних завдань і вибору моделей розрахунку ГДС. При наявності вимірюваних режимів необхідно вказати пору року й режим ріки.

 Речовини, що містяться в стічних водах при митті автомобілів

Основні забруднювачі стічних вод, що утворюються при митті автомобілів - механічні домішки і нафтопродукти.

Стічні води містять моторні масла, асфальт, пісок, поверхнево активні речовини, солі важких металів, різні види палива, а також миючі речовини, використовувані при митті.

Витрати води на миття одного автомобіля, л – 50

Якість очищеної води, мг/л, не більше:

За завислими речовинами - 5

За нафтопродуктами- 0,05 – 0,1

Таблиця 13 -  Вихідні дані щодо забруднення стічних вод підприємства

№ варіанта

Концентрація завислих речовин,  мг/л

Концентрація нафтопродуктів, мг/л

1

1954

188

2

2095

208

3

1880

250

4

2500

300

5

1750

400

6

1900

180

7

2700

270

8

2800

190

9

2300

170

0

1600

298

Якісні й кількісні показники стану поверхневих вод приводяться в створі водозабору й вище випуску стічних вод і представляються у формі табл.

Таблиця 14 -  Якісні й кількісні показники стану поверхневих вод в створі водозабору й вище випуску стічних вод

Ділянка ріки, створ

Рік

Витрата води м3 /доба

Забруднююча речовина

Ступінь забруднення (перевищення ГДК)

Джерела забруднення

Проводиться оцінка ступеня відповідності застосовуваної технології виробництва й методів очищення стічних вод передовому науково-технічному рівню в країні й за кордоном.

Перелік забруднюючих речовин у складі стічних вод підприємства представляють у вигляді табл. 2 по кожному випуску.