Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 18

ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Оцінюються   впливи   проектованої   діяльності   на промислові, сільськогосподарські й житловоцивільні об'єкти, наземні й підземні спорудження, соціальну орієнтацію територій (включаючи зони рекреації, культурні ландшафти), пам'ятники архітектури, історії й культури й інші елементи техногенного середовища, що перебувають у зонах впливів. Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їхньої експлуатаційної надійності й охорони.

ЗАХОДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Й ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Підрозділ   містить   результати   узагальнення   даних   про заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища. Приводиться перелік і коротка характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

-  охоронні заходи - моніторинг території зон впливів проектованої діяльності, система оповіщення населення;

- захисні заходи - технологічні (ресурсозбереження, очищення, повторне використання й екологічно безпечне поховання відходів, використання екологічно чистих і безпечних технологій), планувальні (функціональне зонування території), створення захисних екранів, споруджень, озеленення й ін.), захист окремих об'єктів впливів;

- відбудовні заходи - усунення наднормативних впливів, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища;

-  компенсаційні заходи - компенсація  збитку від   проектованої   діяльності   шляхом   проведення   заходів   щодо рівноцінного поліпшення стану природного й соціального середовища або грошове відшкодування збитку.

При   неможливості   досягнення   санітарно-гігієнічних нормативів   і   дотримання   умов   екологічної   безпеки   на територіях    з    існуючим    наднормативним    забрудненням    у контролюючих    органах    погоджується  перелік     захисних     і відбудовних заходів з потенційно можливих у складі проекту.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ВПЛИВІВ

ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Й ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛИШКОВИХ ВПЛИВІВ

Виконується комплексна оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище з урахуванням приватних оцінок, наведених у попередніх підрозділах, в умовах реалізації комплексу заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища.

Визначається ступінь екологічного ризику проектованої діяльності.

Обґрунтовується оптимальність з екологічних позицій прийнятого комплексу проектних рішень.

Приводиться перелік і характеристика залишкових впливів і обґрунтовується їхня екологічна допустимість при будівництві й експлуатації об'єкта проектованої діяльності.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом про суть цих наслідків і гарантіях виконання заходів щодо забезпечення екологічної безпеки на весь період здійснення проектованої діяльності й складається замовником   і генпроектувальником, являє собою резюме ОВНС, у якому повинні бути відбиті:

-         дані про мету й способи здійснення проектованої діяльності;

-        перелік   найбільш   значних   впливів   на   стан навколишнього середовища, підсумки їх якісної й кількісної оцінки з обліком можливих аварійних ситуацій;

-  оцінка екологічного ризику проектованої діяльності;

-    перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження й контролю (моніторингу);

-   перелік залишкових впливів;

-  зобов'язання замовника по здійсненню проектних рішень відповідно до  норм і  правилами  охорони навколишнього  середовища  й вимогами екологічної безпеки на всіх етапах будівництва й експлуатації об'єктів проектованої діяльності.