Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 17

Оцінку впливу об'єкта експертизи на водні ресурси й водні об'єкти викласти відповідно до основних правил і вимогам  Водного Кодексу України.

Матеріали, що характеризують підземні води, включають загальні відомості про басейни підземних вод, потужності зони активного водообміну, розвитку   обріїв   підземних   вод,   дані   про   їхнє   господарське використання, перелік і опис пунктів гідрогеологічних спостережень і результати цих спостережень.

Оцінка впливів проектованої діяльності на підземні води виконується для ґрунтових вод і водоносних обріїв, використовуваних для питних, господарських, лікувальних і інших цілей.

Обґрунтовуються   заходи   щодо   запобігання   або зменшення надходження у водне середовище забруднюючих речовин, виснаженню поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршенню стану вод і деградації співтовариств водних організмів. Розрахункові варіанти повинні охоплювати найменш сприятливі періоди й аварійні ситуації.

ҐРУНТИ

Підлягають аналізу впливу проектованої діяльності на ґрунти з урахуванням особливостей землекористування (відвід земель у користування), забруднення шкідливими речовинами (кількісний і якісний состав відходів, що утворяться, клас їхньої небезпеки, подальша доля), вібрації, ендогенних і екзогенних геологічних процесів і явищ і інших факторів.

При оцінці впливів проектованої діяльності на стан ґрунтів ураховуються генетичні види ґрунтів, характеристики їхнього гумусового обрію, механічні й водно-фізичні властивості,  ландшафтно-геохімічні бар'єри (нагромадження й міграція речовин), родючість, ґрунтова мікрофлора й фауна, ступінь розвитку процесів деградації ґрунтів і ін.

Обґрунтовуються   заходи   щодо   запобігання   або зменшення впливів на ґрунти й зниженню родючості, по рекультивації площ, які тимчасово вилучаються із землекористування відпрацьованих кар'єрів, інших порушених земель, а також проведенню робіт з поліпшення якості, малопродуктивних сільгоспугідь за рахунок використання взятого в інших місцях родючого шару ґрунтів.

РОСЛИННИЙ І ТВАРИННИЙ МИР

Вихідні дані для характеристики стани й оцінки змін рослинного й тваринного світу формуються на підставі фонових даних і матеріалів натурних досліджень.

Підлягають аналізу впливу на рослинний і тваринний світ пріоритетних    і    специфічних    забруднюючих    речовин  в   результаті проектованої діяльності; ураховується опосередкований вплив на флору й фауну, техногенні зміни природного ґрунтового покриву, клімату й мікроклімату, водного режиму, фізичні й біологічні впливи.

Оцінюються зміни складу рослинних співтовариств, фауни, видової розмаїтості, популяцій домінуючих, коштовних і охоронюваних видів, їхнього фізіологічного стану й продуктивності, стійкості до хвороб; обґрунтовуються заходи щодо запобігання виснаження й деградації рослинних співтовариств і фауни, нагромадження ними шкідливих речовин.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Й ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО

Дається загальна соціальна характеристика місцевого населення в зонах   впливів   проектованої  діяльності   й  оцінка  умов   його життєдіяльності.

Характеристика населення включає інформацію щодо половікової структури, зайнятості, міграціях, чисельності, захворюваності, суспільної думки щодо проектованої діяльності.

Оцінка впливів проектованої діяльності на стан здоров'я й захворюваність здійснюється з урахуванням нормативів Міністерства охорони здоров'я.

Оцінюються позитивні й негативні впливи проектованої діяльності на стан соціальних умов і задоволення потреб місцевого населення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Обґрунтовуються заходи, щодо запобігання погіршення умов життєдіяльності цього населення, розглядаються компенсаційні заходи.