Мета й завдання курсового проектування з курсу „Екологічна експертиза”. Вказівки щодо його виконання, страница 3

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА Й КЛІМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНІВ І ПРОММАЙДАНЧИКІВ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підрозділ містить картографічні матеріали, ситуаційні схеми, опис фізико-географічних, кліматичних умов і рельєфу місцевості,  дані  про  наявність  об'єктів  природно-заповідного  фонду, узагальнену  характеристику  флори  й  фауни  в  обсязі,  мінімально необхідному для екологічних, соціальних і економічних оцінок регіонального рівня й характеристики розподілу всіх негативних факторів у зонах впливу проектованої діяльності.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НЬОГО

При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються наступні компоненти:

-        геологічне середовище;

-         повітряне середовище;

-         мікроклімат;

-         водне середовище;

-          ґрунт;

-          фауна та флора, заповідні об'єкти.

Розглядаються тільки ті компоненти й об'єкти навколишнього природного середовища, на які впливає проектована діяльність, а також ті, сучасний стан яких не відповідає нормативному.

Для   кожного   розглянутого   компонента   навколишнього природного середовища приводиться:

-  обґрунтування необхідності його характеристики;

-   перелік впливів (включаючи опосередковані), за масштабами й значенням наслідків,  їхня характеристика, що включає якісні до кількісні параметри, ступінь небезпеки;

- обґрунтування межі зон впливів проектованої діяльності;

- характеристика ретроспективного, сучасного й прогнозованого стану і їхня оцінка щодо фонових і нормативних показників з обліком можливих аварійних ситуацій;

- обґрунтування заходів щодо запобігання або обмеження впливів,  оцінка  їхньої  ефективності  й  характеристика  залишкових впливів.

Результати аналізу й оцінки стану й змін компонентів природного середовища відбиваються на ситуаційній схемі й картографічному матеріалі   Рис 1, 2.

Рисунок 1- Ситуаційна карта – схема району розташування підприємства

Рисунок 2 - Карта – схема розташування джерел викидів шкідливих речовин підприємства

Геологічне середовище

Включається   загальна   характеристика   основних   елементів геологічної, структурно-тектонічної будови, геоморфологічних особливостей і ландшафтів, аналіз існуючих і  прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних процесів і явищ геологічного й геотехногенного походження (тектонічних, сейсмічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого стану й властивостей масивів порід, деформації земної поверхні й ін.) з урахуванням впливів проектованої діяльності.

Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення можливих екологічно небезпечних змін у геологічному середовищі.

Повітряне середовище

Підлягають аналізу впливу пріоритетних і специфічних забруднюючих речовин, що вміщуються у викидах об'єктів проектованої діяльності з урахуванням фонових концентрацій у межах зон їхніх впливів:

-           приводяться їхні кількісні характеристики;

-           враховуються усі впливи  забруднюючих речовин на атмосферне повітря;

-           приводяться результати розрахунків приземних концентрацій;

-   враховуються можливі аварійні ситуації й несприятливі метеорологічні умови;

-  обґрунтовуються  рівні  гранично  допустимих  викидів   і заходи щодо запобігання або зменшення утворення й виділення забруднюючих  речовин, які надходять в атмосферне повітря.

Кількісні характеритики джерел забруднення навколишнього середовища включають: I

- розрахунок максимально разового викиду;

- розрахунок валового (річного) викиду, які надходять в атмосферне повітря від:

1.  організованих джерел викидів;

2.  при проведенні:

зварювальних робіт;

нанесенні лакофарбового покриття;

роботі двигунів автотранспорту.

II- визначення координат джерел викидів в загальнозаводській системі координат,  які нанесені на карту – схему підприємства рис 2. ;