Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 15

Оцінювачем установлено, що середньорічний приріст чистого оборотного капіталу становить 8%, а довгострокових зобов'язань - 3 %. Результати розрахунків обґрунтуйте.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви директор компанії з управління активами та приймаєте рішення щодо стратегії інвестування активів. Департамент інвестиційного аналізу в стратегічному прогнозі виявив наступні можливі сценарії розвитку: зростання індексу фондового ринку на 10% за рік, зростання на 15% за рік, зростання індексу на 25% за рік. Доходність депозитів на вітчизняному ринку очікується на рівні 18% річних. Ви розглядаєте наступні варіанти співвідношення активів інвестованих в індексний портфель та депозити – 3:1; 1:1; 1:3. Визначте оптимальну стратегію за будь-яким відомим Вам методом, за умови, що сценарії розвитку економіки мають однакову ймовірність.

Порівняйте результати отримані з використанням різних методів.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПАКЕТУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ»

Пакет містить 28 екзаменаційних білетів. Кожний екзаменаційний білет містить п’ять завдань: два стререотипних, два діагностичних та евристичне завдання.

Екзаменаційні білети розроблені на засадах компетентнісного підходу з метою перевірки сформованого рівня знань, умінь та навичок у студентів.

Екзаменаційне завдання виконується письмово. Відведений час на виконання – 120 хвилин. Під час виконання роботи не дозволяється користуватися будь – якими джерелами інформації.

Для розрахункових процедур дозволено використовувати виключно калькулятори.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Виходячи із типу, трудомісткості завдань, що містяться в екзаменаційному білеті та компетенцій, які вони розкривають, орієнтовний час виконання та максимальна кількість балів за кожне завдання встановлено на такому рівні:

№ завдання

Тип

Час на виконання, хв.

Максимальна кількість балів

Завдання 1

Стереотипне

10

1

Завдання 2

Стереотипне

15

2

Завдання 3

Діагностичне

20

2,5

Завдання 4

Діагностичне

25

2,5

Завдання 5

Евристичне

35

4

Всього:

120

12