Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 18

Вам необхідно провести оцінку вартості бізнесу. Для цього побудуйте чисті грошові потоки для власного та інвестованого капіталу підприємства на дату оцінки, виходячи з наступних показників діяльності:

Об’єкт

Сума, тис. грн.

Чистий доход від реалізації продукції

720

Собівартість випуску

350

Витрати на збут

30

Інші витрати

20

Інші операційні доходи

60

Фінансові доходи

30

Фінансові витрати

65

Амортизаційні відрахування

10

Готова продукція

170

Грошові кошти

15

Капітальні інвестиції

70

Довгострокові кредити банків

50

Кредиторська заборгованість

110

Оцінювачем установлено, що середньорічний приріст чистого оборотного капіталу становить 8%, а довгострокових зобов'язань - 3 %. Результати розрахунків обґрунтуйте.

Завдання 5 (евристичне) – максимальна оцінка 4 бали

Ви директор компанії з управління активами та приймаєте рішення щодо стратегії інвестування активів. Департамент інвестиційного аналізу в стратегічному прогнозі виявив наступні можливі сценарії розвитку: зростання індексу фондового ринку на 10% за рік, зростання на 15% за рік, зростання індексу на 25% за рік. Доходність депозитів на вітчизняному ринку очікується на рівні 18% річних. Ви розглядаєте наступні варіанти співвідношення активів інвестованих в індексний портфель та депозити – 3:1; 1:1; 1:3. Визначте оптимальну стратегію за будь-яким відомим Вам методом, за умови, що сценарії розвитку економіки мають однакову ймовірність.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

управління фінансовими послугами

(Протокол № 4 від 16.11.2010 р.)

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.                                         Н.М.Внукова

Екзаменатор, викл.                                                              С.М.Рудак

Екзаменатор, викл.                                                              А.О.Дубовик


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра Управління

фінансовими послугами