Екзаменаційні білети з дисципліни "Управління активами", страница 14

Завдання 3 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Ви співробітник аналітичного відділу. Ваше завдання визначити найефективніший спосіб розміщення тимчасово вільних коштів для клієнта – приватної особи. На ринку існують 2 варіанти вкладень, характеристики яких представлені у таблиці.

Назва фін. установи

Альфа

Приват

Мінімальна сума вкладу

5000

10000

Ставка відсотка

20,8%

20%

Періодичність нарахувань

1 раз в рік

2 рази в рік

Мінімальний термін вкладу

2 роки

2 роки

Надайте рекомендації щодо вибору фінансової установи.

Завдання 4 (діагностичне) – максимальна оцінка 2,5 бали

Вам необхідно провести оцінку вартості бізнесу. Для цього побудуйте чисті грошові потоки для власного та інвестованого капіталу підприємства на дату оцінки, виходячи з наступних показників діяльності:

Об’єкт

Сума, тис. грн.

Чистий доход від реалізації продукції

720

Собівартість випуску

350

Витрати на збут

30

Інші витрати

20

Інші операційні доходи

60

Фінансові доходи

30

Фінансові витрати

65

Амортизаційні відрахування

10

Готова продукція

170

Грошові кошти

15

Капітальні інвестиції

70

Довгострокові кредити банків

50

Кредиторська заборгованість

110