Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 6

ГРАНИЦЯ МІЦНОСТІ — відношення найбільшої сили, яку зразок витримує без руйнування, до площі поперечного перерізу σв: 1. Границя міцності матеріалу визначається в результаті статичного випробування на розтяг. 2. Величина границі міцності деяких металів складає 25 кг/мм2 (в заліза), 20 кг/мм2 (в міді), 9 кг/мм2 (в алюмінію).

ГРАНИЦЯ ПРОПОРЦІЙНОСТІ (символ σпц) — найбільше напруження, при деформації, при якому деформація ще залишається пропорційною напруженню (виконується закон Гука).

ГРАНИЦЯ ПРУЖНОСТІ — напруження, при якому залишкова деформація досягає деякої величини від першопочаткової довжини взірця (наприклад, до 0,002%): 1. Підвищення границі пружності досягається легуванням і мікролегуванням. 2. Границя пружності в крихких матеріалах співпадає з границею міцності, тобто з навантаженням, при якому відбувається руйнування. 3. В пластичних матеріалах границя пружності лежить значно нижче границі міцності.

ГРАНИЦЯ ТЕКУЧОСТІ — значення напружень, при яких в тілі вперше виникають пластичні (залишкові) деформації (символ при розтягу σ02): 1. Границя текучості не є константою матеріалу. 2. Для чистих металів вводять фізичну границю текучості, яка визначається напруженнями, при яких відбувається деформація без зростання навантаження (символ σу)

ГРАНИЦЯ ТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ — напруження, яке викликає руйнування взірця в заданий період (наприклад, 1000 годин) при певній температурі (символ σ100 ; σ1000 кг/мм2): 1. Границя тривалої міцності характеризує опір металу руйнуванню при високих температурах. 2. Визначення границі тривалої міцності необхідне для оцінки жароміцного сплаву.

ГРАФІТИЗАЦІЯ — утворення (виділення) частинок графіту в структурі залізних, нікелевих і інших металевих сплавів: 1. Процес графітизації протікає тим повніше, чим більше в чавуні кремнію. 2. Марганець перешкоджає процесу графітизації. 3. Процес графітизації використовують для отримання ковкого чавуну.

ГРАФІТИЗОВАНА СТАЛЬ — сталь, в  структурі  якої присутній  графіт: 1. У складі графітизованої сталі міститься підвищена кілкість вуглецю і кремнію. 2.Графітизована сталь застосовується для виготовлення штампів, підшипників, колінчастих валів і інших деталей машин.

ГУСТИНА — фізична величина, яка чисельно дорівнює масі одиниці об'єму тіла: 1. Найбільшу густину (22500 кг/м3) має Ob. 2. Густина, як правило, зменшується з ростом температури (внаслідок теплового розширення тіл) і збільшується з підвищенням тиску. 3. В Міжнародній системі одиниць (51) густина виражається в кг/м3.

Д

ДЕНДРИТИ — кристали деревоподібної (галузкової) форми: 1. Дендрити утворюються з розплавів, парів чи розчинів в процесі повільної кристалізації речовини. 2. Обов'язковою умовою росту дендритів є переохолодження середовища. 3. При сприятливих умовах кристалізації можуть утворитися великі дендрити.

ДЕНДРИТНА ЛІКВАЦІЯ — те ж саме, що і внутрішньокристалічна ліквація.

ДЕФЕКТИ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ МЕТАЛІВ — порушення правильного періодичного розміщення атомів (іонів) в вузлах кристалічної решітки металів: 1. Дефекти кристалічної решітки металів поділяються на точкові, лінійні і поверхневі; 2. До точкових дефектів кристалічної решітки металів відносять вакансії і дислоковані атоми. 3. Лінійні дефекти кристалічної решітки металів мають малі розміри в двох вимірах, а в третьому — співрозмірні з розміром кристалу,

ДЕФЕКТИ МЕТАЛІВ — порушення кристалічної структури металів; відхилення від передбаченої технічними умовами якості металів за хімічним складом, структурою, суцільністю, станом поверхні, механічними і іншими властивостями: 1. Деякі дефекти металів можна частково чи повністю ліквідувати на наступних стадіях виробництва. 2. Виявленням грубих дефектів металів займається дефектоскопія. 3. Одним з методів виявлення дефектів металів, що застосовують до сталевих виробів є магнітна дефектоскопія.

ДЕФЕКТОСКОПІЯ — неруйнівний контроль якості матеріалів, напівфабрикатів і виробів фізичними методами: 1. Рентгенівська дефектоскопія дозволяє помічати внутрішні дефекти — раковини, пори і т. п.