Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 5

ВТОМНА МІЦНІСТЬ — здатність матеріалів і конструкцій чинити опір дії повторним (циклічним) навантаженням (здатність чинити опір втомі): 1. Втомну міцність визначають з метою вивчення поведінки металу чи конструкції при повторно-змінних навантаженнях. 2. Границя втомної міцності — максимальне напруження, при якому метал не руйнується від втоми при заданому числі циклів. 3. Втомна міцність суттєво залежить від корозійного впливу навколишнього середовища.

ВТОРИННА КРИСТАЛІЗАЦІЯ — фазові перетворення в твердому стані при охолодженні сплавів: 1. На явищі вторинної кристалізації базується здатність сталі піддаватися зміцнювальній термічній обробці.

Г

ГАЗОВЕ ЦІАНУВАННЯ — дифузійне-насичення поверхні сталевих деталей одночасно вуглецем і азотом в газовому середовищі: 1. Газове ціанування здійснюють в суміші світильного газу і аміаку. 2. В результаті газового ціанування підвищується поверхнева твердість, зносостійкість і витривалість сталі.

ГАЗОВІ РАКОВИНИ — порожнини (пустоти) у виливках чи зливках, що виникають при твердінні металу і заповнені газом, що виділяється з нього: 1. Газові раковини розміром менше 2— З мм, розташовані рівномірно по всій виливці, утворюють пористість. 2. Утворення газових раковин обумовлене виділенням розчинених газів з металу при його застиганні, реакціями розкислення, занадто високою вологістю і недостатньою газопроникністю формувальної суміші.

ГАРТУВАННЯ — термічна обробка матеріалів, яка полягає в нагріві до певної температури з подальшим різким охолодженням з метою отримання нерівноважної структури: 1. Гартування приводить до отримання нестабільних (метастабільних) структур. 2. Гартування вуглецевої сталі переважно проводиться в воді, а гартування легованої сталі — в мастилі. 3. Гартуванням скла називається нагрівання його вище температури склування з подальшим швидким охолодженням (в мастилі чи потоком повітря). 4. Гартування чавуну в залежності від його хімічного складу, розмірів і форми виливок можна проводити в воді, мастилі, на повітрі або в гарячих середовищах. 5. Гартування вуглецевої сталі приводить до отримання структури мартенситу.

ГЕТЕРОГЕННА СТРУКТУРА – неоднорідна структура, певні частинки якої розрізняються за фізичними і хімічними властивостями і відділені одні від одних поверхнею розділу: 1. Поняття гетерогенної структури включає в себе макро- і мікро-неоднорідність в розподіленні елементів структури. 2. Термічна обробка сплаву може призвести до виникнення гетерогенної структури. 3. Матеріали з гетерогенною структурою широко використовують в техніці. 4. Керуючи гетерогенною структурою, створюючи необхідну неоднорідність, можна отримувати матеріали зі заданими властивостями, наприклад, композиційні матеріали, в яких використовуються кращі властивості компонентів.

ГІСТЕРЕЗИС — різна реакція фізичного тіла на деякі внутрішні впливи в залежності від того, чи піддавалось це тіло раніше тим же впливам чи піддається їм вперше: 1. Причина пружного гістерезису полягає в появі у більш слабких зернах кристалу місцевої пластичної деформації. 2. Діелектричний гістерезис пов'язаний з тим, що електроізоляційні речовини володіють спонтанною поляризацією і доменною структурою. 3. В техніці велике значення мають матеріали, наприклад, хромисті сталі, що наділені великою петлею пружного гістерезису.

ГОЛЧАСТИЙ ТРООСТИТ — те саме, що й бейніт.

ГОМОГЕНІЗАЦІЯ — вирівнювання хімічного складу металу за об'ємом зливка, виливки, деталі, зерна: 1. Гомогенізація заснована на дифузії хімічних елементів в твердому стані. 2. Фасонні виливки після гомогенізації піддають повному відпалу чи нормалізації, щоб подрібнити зерно і покращити властивості металу.

ГРАНИЦЯ ВТОМИ (ВИТРИВАЛОСТІ) — найбільше напруження, яке може витримати метал без руйнування під дією циклічного навантаження (символ σ-1): 1. Деякі кольорові метали не мають явно вираженої границі витривалості і для них встановлюють умовну границю витривалості. 2. Підвищенню границі витривалості сприяють деякі види обробки (поверхневий наклеп, азотування і т. п.). 3. Границя витривалості під впливом корозії знижується.