Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 17

МОНОКРИСТАЛ — окремий кристал з однотипною кристалічною решіткою. 1. Монокристалам даного елемента за допомогою відповідної обробки можна надати єдину орієнтацію. 2. Монокристали застосовують особливо широко в радіотехніці і радіоелектроніці. 3. Монокристали багатьох речовин вирощують штучно.

Н

НАКЛЕП — зміцнення металевих матеріалів під дією холодною пластичної деформації: 1. Наклеп є ефективним методом підвищення витривалості виробів з кованої і литої сталі, а також зварювальних з'єднань. 2. При гарячій пластичній деформації металів наклепу не відбувається, так як він знімається завдяки рекристалізації.

НАПРУЖЕННЯ — внутрішні сили, що дорівнюють величині зовнішньої сили, віднесеної до одиниці площі перерізу. Напруження І роду (в об'ємі деталі), II роду (в об'ємі зерен), III роду (в об'ємі елементарних комірок): 1. Для зменшення внутрішніх напружень при гартуванні застосовують різні способи охолодження. 2. Напруження, які збереглись у деталі в результаті охолодження, називаються залишковими напруженнями; 3. Зональні напруження виникають головним чином у результаті технологічних процесів виготовлення деталі.

НЕМЕТАЛІЧНІ  ВКЛЮЧЕННЯ  — макро- і мікрочастинки в металах і сплавах (карбіди, окисли, силікати, сульфіди, нітриди), які утворюються в металі в процесі виробництва: 1. Неметалічні включення, як правило, погіршують якість металу: знижують опір втомному руйнуванню, пластичність, прогартовуваність і т. д; 2. Склад неметалевих включень частіше за все визначають мікро-рентгеноспектральним аналізом.

НЕПОВНЕ ГАРТУВАННЯ — гартування сталі, при якому нагрів проводять вище температури А1, але нижче температури Ас3 чи Асm:  1. Неповному гартуванню піддають заевтектоїдні сталі. 2. При неповному гартуванні заевтектоїдні сталі мають більш високу твердість за рахунок надлишкового цементиту. 3. Температуру неповного гартування  вибирають за правилом: Т=Ас1+(30о-50°).

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ — сталь, стійка проти корозії в умовах впливу атмосфери і слабоагресивних середовищ: 1. Корозійна стійкість нержавіючих сталей залежить від складу* структури, термічної обробки, а також від складу агресивних середовищ. 2. Хромисті нержавіючі сталі застосовуються як конструкційний матеріал для клапанів гідравлічних пресів, турбінних лопаток, арматури крекінг-установок, ріжучого інструменту, пружин, предметів побуту.

НИЗЬКИЙ ВІДПАЛ — відпал сталі чи чавуну з нагріванням нижче температури Ас3: 1. Метою низького відпалу є зменшення внутрішніх напружень при задовільній структурі металу; 2. Низький відпал знаходить застосування при термічній обробці виливок.

НІКЕЛЕВІ СПЛАВИ — сплави на основі нікелю: 1. Властивості нікелевих сплавів залежать від технології виробництва і способів обробки. 2. В конструкційних, термоелектричних, магнітом'яких нікелевих сплавах поєднуються висока міцність і підвищена пластичність. 3. Нікелеві сплави пластичні при високій температурі, піддаються прокатці, волочінню і штампуванню.

НІТРОЦЕМЕНТАЦІЯ — те ж саме, що й газове ціанування.

НОРМАЛІЗАЦІЯ — термічна обробка сталі або чавуну, яка полягає в нагріванні вище температури фазових перетворень, витримці і подальшому охолодженні на повітрі: 1. Нормалізація надає сталі однорідну дрібнозернисту структуру, покращує тим самим ЇЇ властивості. 2. В порівнянні з відпаленою сталлю міцність і твердість сталі після нормалізації вища, а пластичність нижча. 3. Для низьковуглецевих нелегованих сталей відпал заміняють нормалізацією як більш простою і дешевою операцією.

О

ОКАЛИНОСТІЙКА СТАЛЬ — те ж саме, що й жаростійка сталь.

ОКАЛИНОСТІЙКІСТЬ — те ж саме, що й жаростійкість.

ОКСИДУВАННЯ — навмисне окислення поверхневого шару металевих виробів з метою захисту від корозії: 1. Для алюмінію і його сплавів широко застосовується електрохімічне оксидування (анодування). 2. В залежності від режиму оксидування і складу сплаву отримують окисні плівки товщиною від долей мікрона до 500— 600 мкм. 3. Термоповітряне оксидування виробів зі сплавів типу пермалой досягається нагрівом в електропечі при температурі від 400 до 800 °С впродовж 30—90 хв з подальшим прискореним охолодженням.