Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 19

ПРУЖНА ДЕФОРМАЦІЯ — деформація, що зникає після зняття навантаження, яке її викликає: 1. В металевих матеріалах пружні деформації малі і пропорційні прикладеному напруженню; 2. Пружна деформація характеризується двома основними константами: модулем Юнга і коефіцієнтом Пуассона.

ПРУЖНІСТЬ — властивість матеріалів відновлювати свою форму і об'єм після припинення дії внутрішніх сил: 1. Висока пружність характерна для пружної сталі. 2. Модуль пружності  (модуль Юнга) характеризує жорсткість матеріалу. 3.Пружність тіл обумовлена силами взаємодії між атомами.

Р

РАКОВИНИ — дефекти, що являють собою порожнини (пустоти) в зливках, відливках або деталях: 1. В більшості випадків раковини виявляються при механічній обробці; 2. Раковини виникають в результаті неправильної конструкції виливки, недостатнього живлення виливки рідким металом в процесі затвердіння, надто високої температури заливання і інших причин.

РАФІНУВАННЯ — вилучення шкідливих домішок з металів і сплавів: 1. В останні роки широко стали застосовувати такі методи рафінування як вакуумування, обробка синтетичними шлаками і ін. 2. Електрохімічне рафінування використовується для алюмінію, міді, нікелю, цинку, натрію, свинцю, золота, срібла і інших кольорових металів.

РЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНИЙ ВІДПАЛ —

нагрів холоднодеформованого металу вище температури рекристалізації з метою виправлення структури і зняття наклепу: 1. Рекристалізаційний відпал відновлює механічні властивості сталі і підвищує опір корозії. 2. Режим рекристалізаційного відпалу для деформованих матеріалів вибирають за допомогою діаграм рекристалізації. 3. Рекристалізаційний відпал застосовують між певними операціями волочіння дроту і при інших видах холодної обробки тиском.

РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ — відновлення структури і властивостей холоднодеформованого металу при нагріванні: 1. Рекристалізація металів знімає, наклеп, відновлює їх фізичні і механічні властивості. 2. Кінетика рекристалізації залежить від складу сплаву, ступеню деформації і інших факторів. 3. Існують дві різновидності рекристалізації: рекристалізація обробки і збиральна рекристалізація.

РЕЛАКСАЦІЯ — процес рівномірного розподілення деформації, напружень, хімічного складу, температури і інших характеристик в тілах: 1. Релаксація напруження має особливо важливе значення в техніці. 2. При релаксації напруження сумарна деформація, що складається з пружної і пластичної деформації, зберігається постійною. 3. У металів явище релаксації сильніше проявляється при високих температурах. 4. Релаксацію можна прискорити підвищенням температури.

РІДКОТЕКУЧІСТЬ — здатність розплавленого металу заповнювати ливарну форму: 1. Для визначення рідкотекучості металів застосовують технологічні проби, при цьому використовують спіральні і У-подібні форми і кварцеві трубки, які заповнені рідким металом. 2. При високій рідкотекучості сплаву можна отримати відливки складної форми. 3. Кращу рідкотекучість мають сплави евтектичного складу. 4. Рідкотекучість збільшується з підвищенням температури заливки і зі зменшенням теплопровідності металу.

РОЗКИСЛЕННЯ — вилучення з розплавлених металів (головним чином сталі, а також деяких інших сплавів) розчиненого в них кисню: 1. Осаджувальне розкислення проводиться шляхом введення розкислювачів в рідку сталь. 2. При повному розкисленні утворюється спокійна сталь, а при неповному — кипляча сталь.

РОЗЧИННІСТЬ — властивість речовини утворювати однорідні суміші (розчини) змінного складу з іншими речовинами (розчинниками): 1. Розчинність газів в рідинах залежить від тиску і температури. 2. Газові раковини у виливках виникають у результаті зменшення розчинності газів у металі при кристалізації.

С

САМОДИФУЗІЯ — переміщення атомів (дифузія), яке не пов'язане зі зміною концентрації в окремих об'ємах: 1. В однокомпонентних структурах самодифузія характеризується енергією активації, що порівнюється з енергією сублімації. 2. Прикладом самодифузії є спонтанне вирівнювання ізотопного складу по всьому об'єму речовини.